เก่งยกทีม!!‘เตียงอัจฉริยะ’ ราชมงคล ขอนแก่น คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ‘เส้นทางสู่นวัตวณิชย์’ภาคอีสาน

#ปรบมือ ‘เตียงอัจฉริยะ’ ราชมงคล ขอนแก่น คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Mini -Research to Market by NESP เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Dino – MediSoft ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Mini -research to Market by Nesp เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดโดย กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และอาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ให้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฯ ประกวดแผนความเป็นไปได้ทางธุรกิจเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Mini -Research to Market by NESP เพื่อเฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจจากผลงานวิจัย ทั้งนี้อาจารย์ศักดิ์ระวี ถือเป็นนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดคือเรื่องเตียงผู้ป่วยแบบแยก 8 ส่วนและได้ขอจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย และด้วย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมและมีศักยภาพในการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิตคณะะบริหารธุรกิจ ฯ เพื่อให้การสร้างทีมเข้าร่วมการประกวดสมบูรณ์แบบมากที่สุด  จึงได้ประสานความร่วมมือไปยัง ผศ.นัฏพร จิรเจษฎา และอาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท อาจารย์ที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาด ซึ่งได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมทีม Dino – Medisoft ประกอบไปด้วย น.ส.อาทิตยา คำบับภา น.ส.ณัฐชานันท์ วงษ์ศรีแก้ว น.ส.วรัญญา โสภากุล สาขาการตลาด นายปรีชวรรธน์ บุญไชย นายโกสัลล์ ศักดิ์ศรีพงศ์ นายศตวรรษ จักรเครือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

กว่า 5 เดือนของการสะสมความรู้และการเตรียมตัว ของนักศึกษา ทั้งทีม Dino -Medisoft นักศึกษาได้วางแผนการทำงานร่วมกัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่านเป็นผู้ให้คำแนะนำ และประเมินภาพแห่งความสำเร็จได้คือ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่มีคุณภาพในการเรียนการสอน ผลงานวิจัยเตียงอัจฉริยะได้รับการยอมรับและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้ และสามารถแก้ปัญหาภาวะแทรกซ้อนจากแผลกดทับ ใช้งานง่ายสะดวกสามารถเชื่อมต่อได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอ เตียงปรับแยกได้ 8 ส่วน เพื่อความสะดวกสบายในการเปลี่ยนท่าทางผู้ป่วย ไม่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้าใช้งานได้ และได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย สามารถต่อยอดด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทำให้การวางแผนการตลาดเน้นกลยุทธการใช้พนักงานขายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และสามารถเข้าถึงลูกค้า เนิร์ดซิ่งโฮม โรงพยาบาลขนาดใหญ่ การสร้างการรับรู้ผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์และ facebook  การให้ข้อมูลลูกค้าและสร้างความน่าเชื่อถือ การบริหารจัดการลูกค้าด้วยไลน์โอเอเพื่อจะสามารถตอบคำถามลูกค้าได้ 24 ชั่วโมง และยังเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกันตัวมอเตอร์ ด้วยระยะเวลา 1 ปี และยังมีศูนย์รับรองเพื่อคอยตอบคำถามปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่าน LINE Official Account การประกวดดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ โดยนำเสนอแผนธุรกิจเป็นเวลา 7 นาทีและตอบคำถามจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน เป็นเวลา 8 นาที

ผลการแข่งขันการประกวดแผนความเป็นไปได้ทางแผนธุรกิจ ทีม Dino MediSoft มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ นับว่าการประกวดครั้งนี้ได้แสดงศักยภาพของนักศึกษา ทีม Dino- Medisoft ที่สามารถนำองค์ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนมาขยายผลสู่แผนการสร้างธุรกิจได้ในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น