‘เลย’วุ่นคลัสเตอร์ใหญ่โรงเรียนกินนอน ติดเชื้อพุ่ง 37 ราย ผู้ว่าฯสั่งปิด/คุมเข้มคนเข้า-ออก

วันนี้ (20 ก.ย. 64) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 48/2564 คณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ครั้งที่ 39/2564 และคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 36/2564 โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
นายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานที่ประชุมว่า วันนี้ (20 ก.ย.64) จังหวัดเลยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ จำนวน 34 ราย รับเข้ามารักษาตัว 3 ราย รวมเป็น 37 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,852 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 169 ราย วันนี้หายป่วยกลับบ้าน รวม 6 ราย (อ.ปากชม 1 ราย อ.ภูกระดึง 1 ราย อ.เอราวัณ 1 ราย อ.หนองหิน 3 ราย) โดยแนวโน้มการติดเชื้อนอกพื้นที่ เริ่มลดลง แต่การติดเชื้อในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 วังสะพุง เป็นโรงเรียนแบบกิน-นอน ประจำ เป็นหนึ่งในสอง โรงเรียนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจ.เลย ได้มีมติให้เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเลย ฉบับล่าสุด ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และเมื่อวานวันที่ 18 ก.ย.พบเด็กนักเรียนป่วยและได้ตรวจหาเชื้อ พบนักเรียนติดเชื้อยืนยันจำนวน 26 รายสำหรับเตียงทั้งหมด จำนวน 689 เตียง ใช้ไป 139 เตียง คิดเป็น 20.17% คงเหลือ 550เตียง คิดเป็น 79.83%
โดยจำนวนและร้อยละการให้วัคซีนโควิด – 19 ตั้งแต่เดือน เมษายน – กันยายน 2564 มีการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 46.28 % อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.02 % หญิงตั้งครรภ์ คิดเป็นร้อยละ 0.15 % บุคลากรทางการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 5.70 % เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 4.44 % อสม. คิดเป็นร้อยละ 6.17 % และผู้มีโรคประจำตัว คิดเป็นร้อยละ 12.25 % โดยมีการฉีดในเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ดังนี้
– เข็มที่ 1 จำนวน 165,935 คน (33.98 %)
– เข็มที่ 2 จำนวน 97,380 คน (19.94 %)
– เข็มที่ 3 จำนวน 4,579 คน (0.94 %)
– รวมทั้งสิ้น 267,894 คน (54.86 %)
ส่วนกลุ่ม 608 ฉีดไปแล้ว 63,855 คน (38.50%) คงเหลือเป้าหมายที่ต้องฉีดให้บรรลุ 50% จำนวน 19,074 คน (11.50%)
ในการประชุมฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย มีมติให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย งดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Onsite หลังพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียน เพื่อควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ และจัดตั้งศูนย์โควิดชุมชน(Community Isolation: CI) ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ตั้งอยู่ ถนนเลย-อุดรธานี ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย โดยใช้อาคารในโรงเรียน จำนวน 300 เตียง และประกาศให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย เป็นพื้นที่ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยดำเนินการในรูปแบบ Bubble & Seal
แสดงความคิดเห็น