ยกระดับ DOP ขอนแก่น เดินหน้าจัดโครงการเตรียมดัน ศพอส. มุ่งเป็นศูนย์กลางและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น จัดโครงการยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  โดยมี ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมเสนอกรอบแนวคิดการให้บริการแบบ one stop service และการผนวกใช้ IT ควบคู่การพัฒนาคนทุกช่วงวัย

1632194473855.jpg

ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สู่ศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบล (ศูนย์ พม.ต.) จังหวัดขอนแก่น

1632194479062.jpg

นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น กล่าวถึงกรอบแนวคิดของโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ว่า เพื่อยกระดับการดำเนินงานของ ศพอส. จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบล (ศูนย์ พม.ต.) ดำเนินการในรูปแบบเป็นศูนย์กลางบริการประชาชนแบบครบวงจร (one stop service), นำ IT มาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยความร่วมมือจากทางราชการ องค์กร และเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดขอนแก่น มี ศพอส. จำนวน 66 แห่ง ใน 26 อำเภอ มีกลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิก ศพอส. จำนวน 10 แห่ง ที่มีความพร้อม มีการจัดสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม

แสดงความคิดเห็น