สัญญาณเริ่มดี!!รฟท.ทยอยเดินรถสายเหนือ-อีสาน-ใต้ เพิ่ม 18 ขบวน เริ่ม 23 ก.ย.64 นี้

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 18 ขบวน ตามแนวทางการผ่อนปรน และรองรับความต้องการเดินทางของประชาชน ทั้งขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็ว ในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ปรับเปลี่ยนเวลาสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ โดยขบวนรถจะไม่หยุดรับ – ส่งผู้โดยสารในช่วงระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด โดยจะเริ่มเปิดให้บริการเดินรถตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงดังนี้
สายเหนือ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 4 ขบวน
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 7/8 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
สายใต้ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 8 ขบวน
– ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/40 กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ
– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
– ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ – ตรัง – กรุงเทพ
– ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน
– ขบวนรถเร็วที่ 139/140 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
– ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 71/72 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง/ปลายทาง จำนวน 2 ขบวน
– ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – ชุมทางทุ่งสง – กรุงเทพ ปรับเป็น กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ
ทั้งนี้ รฟท. ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. และรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม2564 รฟท. ได้เปิดให้บริการเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์เพิ่มเติม 8 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 2 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ขบวน สายใต้ 2 ขบวน และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้เปิดให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคมเพิ่มเติม 20 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 4 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน สายใต้ 4 ขบวน สายตะวันออก 4 ขบวน สายแม่กลอง 4 ขบวน พร้อมทั้งเปิดให้บริการขบวนรถท้องถิ่นให้บริการประชาชนทุกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
การปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ รฟท. ได้คำนึงถึงความสะดวกในการใช้บริการของประชาชนควบคู่ไปกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี ตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด – ข้ามเขต ผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Facebook แฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
แสดงความคิดเห็น