‘อบจ.อุดร’ เปย์งบ 2.9 ล้าน!! ซื้อโดรน มอบ ‘วิทยาลัยเกษตร’ ต่อยอด นวัตกรรม ‘เกษตรสมัยใหม่’

‘อบจ.อุดร’ เปย์งบ 2.9 ล้าน!! ซื้อโดรน มอบ ‘วิทยาลัยเกษตร’ ต่อยอด นวัตกรรม ‘เกษตรสมัยใหม่’

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารสjวนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี 4.0 โดรน เพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วยนายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.ณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมรับมอบ และได้รับเกียรติจากนายปัญญา เบญจศิริวรรณ อดีตสมาชิกวุติสภาฯ พร้อมคณะร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้นักบิน Drone ทำเกษตรสมัยใหม่ 4.0 สามารถวางแผนและใช้เทคโนโลยีได้ ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำมาประยุกต์ใช้
2. เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมทางด้านเกษตรสมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม Drone และอุปกรณ์เกษตรอัจฉริยะ IOT ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษายกกำลัง 2 เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและนำเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอน
นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี 4.0 เพื่อนำไปสู่การเป็น Smart Farming ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้งนี้ได้สนับสนุนงบประมาณ 2,920,998 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์(Drone)จำนวน 3 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งแบบครบชุดให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เพื่อจะได้ต่อยอดนวัตกรรมด้านการเกษตรเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตให้กับจังหวัดอุดรธานีและประเทศชาติต่อไป
แสดงความคิดเห็น