มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 34 /2564

(27 ก.ย.2564 ) ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 34 /2564 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน
ที่ประชุมมีมติดังนี้
1 มีมติให้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนเรื่องให้เลี่ยงการจัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์หรือ การจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่ม
เนื่องจากขณะนี้พบว่าคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 เกิดจากการสังสรรค์ และการรับประทานอาหารร่วมกัน
2 ให้สถานประกอบการที่เข้าร่วม ระบบบับเบิลแอนด์ซีล ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 อย่างเร่งด่วน
3 มีมติให้มีการดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชาชนทั่วไป หรือกลุ่มที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอที่มีการฉีดวัคซีน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่ม 608 แล้ว ครอบคลุมร้อยละ 50
4 ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นประสานกับกลุ่มงานนิติกร เพื่อแก้ไขประกาศฉบับที่ 52 ข้อ 4 (ข) ของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ระดับ ม ต้น และ ม.ปลาย ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับประกาศของ ศบค. ด้วย
5 มีมติให้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นทำแผนการฉีดวัคซีนของกลุ่มนักเรียนอายุ 12 ถึง 17 ปี ระดับ ม. ต้น และม.ปลาย เพื่อให้ร้อยละ 75% รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุม ร้อยละ 75
เช่นกัน พร้อมให้นำรายชื่อนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งแผนการฉีดวัคซีน
ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 28 กันยายนนี้ เพื่อที่จะได้รวบรวม ทำเรื่องขอวัคซีนไปยังกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
6 มีมติให้ปิดศูนย์เฝ้าดูอาการ สำหรับผู้ที่ตรวจ หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น ที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น
7 มีมติอนุญาตให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของพรรคเพื่อไทย แต่ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 52 และให้เข้มงวดในระบบมาตรการในการดูแลควบคุมและป้องกัน โควิด 19
8 มีมติอนุญาตให้ดำเนินการสรรหาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยโดยให้ปฏิบัติตามประกาศที่ฉบับที่ 52 ของจังหวัดขอนแก่น อย่างเคร่งครัดและให้แยกวัน แยกสนาม และกลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เสี่ยงสูง
9 มีมติรับทราบ การขออนุญาตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของจังหวัดขอนแก่นของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2564
10 มีมติให้อนุญาต ให้จัดทดสอบ เวลานักกีฬาว่ายน้ำภาค 3 โดยมีข้อแม้ให้จัดความเข้มข้นของคลอรีนในสระที่ใช้ทดสอบ โดยให้ใกล้เคียงกับระบบคลอรีนมาตรฐานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ โควิด 19 โดยต้องมีคลอรีนไม่น้อยกว่า 3,000 ส่วนใน 1,000,000 ส่วน และให้ส่งผลการตรวจน้ำให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองรับทราบทุกวันในขณะที่มีการแข่งขัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่าง เข้มงวด
11 มีมติอนุญาตให้จัดตั้ง community isolation ในพื้นที่ค่ายทหารของโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
12 มีมติอนุมัติในการจัดหาวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่นโดยมีโรงพยาบาลชุมแพเป็นหน่วยฉีด อนุมัติในการจัดหาวัคซีนจัดหาวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ของเทศบาลตำบลหนองแกเช่นเดียวกันโดยมีโรงพยาบาลชุมแพเป็นจุดฉีด สุดท้ายคือการอนุมัติการจัดหาวัคซีนทางเลือกจัดหาวัคซีนทางเลือก ชิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
แสดงความคิดเห็น