แจ้งด่วน!! 4-6 วัน ‘น้ำชีล้น’ตลิ่งเตือน 4 อำเภอในพื้นที่ ขอนแก่น/ มหาสารคาม เฝ้าระวัง

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีกลาง แจ้งเตือน ประชาชน ในพื้นที่ ตําบลบ้านโต้น ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน, ตําบลโคกสําราญ ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด, ตําบลท่าพระ ตําบลดอนหัน ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, ตําบลโพนงาม ตําบลเขวาไร่ ตําบลหัวขวาง ตําบลหนองบอน และตําบลยางท่าแจ้ง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม คาดน้ําชีจะล้นตลิ่งอีกประมาณ 4 – 6 วัน เตรียมขนของขึ้นที่สูง

วันที่ 28 ก.ย.64 โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีกลาง ประกาศ ฉบับที่ 4 เรื่อง แจ้งเตือนระดับน้ําชีล้นตลิ่ง ระบุว่า

จากหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงที่อ่อนกําลังลงจากพายุดีเปรสชั่น “เตี้ยนหมู่” บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาค ตะวันออก ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลทําให้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่า จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในวันที่ 25 – 27 กันยายน 2564 และสถานการณ์น้ําท่วมในลุ่มน้ําชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ พบว่าปริมาณน้ําและระดับน้ําในแม่น้ําชี เอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่สองฝั่งลําน้ําชี
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีกลาง ได้วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําชี ตอนกลางแล้ว คาดว่าระดับน้ําในแม่น้ําชีตอนกลางมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งได้ ดังนี้

เขื่อนมหาสารคาม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระดับน้ําปัจจุบัน +๑๔๖.๓๗๐ ม.รทก. ต่ำกว่าระดับเก็บกัก ๐.๔๓ เมตร (ระดับเก็บกัก +๑๔๖.๘๐๐ ม.รทก.) ต่ำกว่าระดับวิกฤต ๑.๔๓ เมตร ระดับน้ําเพิ่มขึ้น ๑.๕ เซนติเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าน้ําจะล้นตลิ่งอีกประมาณ 4 – 6 วัน น้ําจะล้นตลิ่งในเขต พื้นที่ตําบลพระบุ ตําบลบ้านโต้น ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน, ตําบลโคกสําราญ ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด, ตําบลท่าพระ ตําบลดอนหัน ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, ตําบลโพนงาม ตําบลเขวาไร่ ตําบลหัวขวาง ตําบลหนองบอน และตําบลยางท่าแจ้ง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เขื่อนมหาสารคาม ได้ยกบานขึ้นและแขวนลอยพ้นน้ําไว้รอแล้ว เพื่อให้การระบายน้ําไหลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

เขื่อนวังยาง อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับน้ําปัจจุบัน +๑๓๗.๑๙๐ ม.รทก. สูงกว่า ระดับเก็บกัก 0.๑๙ เมตร (ระดับเก็บกัก +๑๓๗.๐๐๐ ม.รทก.) ต่ำกว่าระดับวิกฤต ๑.๘๑ เมตร ระดับน้ํา เพิ่มขึ้น ๑.๕ เซนติเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าน้ําจะล้นตลิ่งอีกประมาณ 4 – 6 วัน น้ําจะล้นตลิ่งในเขตพื้นที่ ตําบลเลิงใต้ อําเภอโกสุมพิสัย, ตําบลเขวาใหญ่ ตําบลท่าขอนยาง ตําบลมะค่า อําเภอกันทรวิชัย, ตําบลท่าสองคอน ตําบลเกิ้ง ตําบลลาดพัฒนา ตําบลท่าตูม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, ตําบลฆ้องชัยพัฒนา ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย จังวัดกาฬสินธุ์ และตําบลม่วงลาด อําเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เขื่อนวังยาง ได้ยกบานขึ้น และแขวนลอยพ้นน้ําไว้รอแล้ว เพื่อให้การระบายน้ําไหลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

เขื่อนร้อยเอ็ด อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับน้ําปัจจุบัน +๑๓๑.๕๓๐ ม.รทก. สูงกว่าระดับเก็บกัก ๑.๕๓ เมตร (ระดับเก็บกัก +๑๓๐.๐๐๐ ม.รทก.) ต่ำกว่าระดับวิกฤต ๑.๔๗ เมตร ระดับ น้ําเพิ่มขึ้น ๒.๐ เซนติเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าน้ําจะล้นตลิ่งอีกประมาณ 4 – 6 วัน น้ําจะล้นตลิ่งในเขตพื้นที่ ตําบลโนนสามัคคี ตําบลเหล่าอ้อย อําเภอร่องคํา จังหวัดกาฬสินธุ์, ตําบลดงสิงห์ ตําบลแสนชาติ ตําบลดินดํา อําเภอจังหาร, ตําบลเชียงขวัญ ตําบลพระธาตุ ตําบลพลับพลา อําเภอเชียงขวัญ, ตําบลสะอาด ตําบลดอนโอง อําเภอโพธิ์ชัย และตําบลธวัชบุรี อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เขื่อนร้อยเอ็ด ได้ยกบานขึ้นและแขวนลอย พ้นน้ําไว้รอแล้ว เพื่อให้การระบายน้ําไหลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดําเนินการ แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยติดแม่น้ําชีให้ทราบทั่วกัน โดยเตรียมความพร้อมในการขน ย้ายทรัพย์สินขึ้นเก็บไว้ในที่สูง และติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://middlechi-amp.rid.go.th/main/ ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีกลาง หรือประสานงานกับ นายพัฒนะ พลศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๒๖๐ – ๓๐๙๓

แสดงความคิดเห็น