อบจ.โคราชเริ่ดสุดๆ!!ทุ่มงบฯ 90 ล้านนำร่อง อบจ.แห่งแรกประเทศ ติดตั้งกล้อง CCTV เปิดพื้นที่ Safety Zoneทั้งจังหวัด

‘บิ๊กโจ๊ก’ จับมือ นายก อบจ.โคราช ทำ MOU ทุ่มงบ 90 ล้านบาท นำร่อง อบจ.แห่งแรกของประเทศ ติดตั้งกล้อง CCTV เปิดพื้นที่ Safety Zoneทั้งจังหวัด
ที่ห้องประชุมลำตะคอง โรงแรมแคนทารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา สบ9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเสวนากำหนดแนวทางการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการ ป้องกันอุบัติเหตุในการจราจร และเป็นประธานในพิธีลงความร่วมมือ (MOU) ตาม “โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ในการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ในจังหวัด นครราชสีมา โดยมีพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ พล.ต.ตพรชัย นลวชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมในพิธี
ทั้งนี้พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย นาง.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดย พลตำรวจตรีพรชัย นลวชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ใน จ.นครราชสีมา ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเรื่องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยแจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เพื่อดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดในความรับผิดชอบ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อความปลอดภัยของประชาชน ได้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดนคราชสีมา เมืองอัจฉริยะ (Smart City) พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone) นโยบายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ต้องการให้มีการใช้เทคโนโลยีจากกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายใต้กรอบและแนวทางการดำเนินงาน ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยง พร้อมอุปกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 32 อำเภอ ประกอบด้วย ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ ในพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนำร่อง 10 อำเภอ ติดตั้งสัญญาณในแก้วนำแสงเพื่อเชื่อมสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายฯ กับอุปกรณ์บันทึกภาพ ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอุปกรณ์ ติดตั้งห้องควบคุมสั่งการ เพื่อแสดงผลและควบคุม พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) พร้อมทั้งพัฒนาระบบ Webservice และ Application และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน และในปี 2565 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงานในพื้นที่ 32 อำเภอ ติดตั้งสัญญาณในแก้วนำแสงเพื่อเชื่อมสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายฯ กับอุปกรณ์บันทึกภาพ ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายและอุปกรณ์ เชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน และ ติดตั้ง พัฒนาระบบบริหารจัดการ ค้นหา สืบค้น ฐานข้อมูลโดย MOU ฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่มีการลง
ด้านนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ.นครราชสีมา ถือเป็นอบจ.แห่งแรกของประเทศไทย ที่สนับสนุนงบประมาณ ในการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันอุบัติเหตุในการจราจร และทำ MOU ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา กับตำรวจภูธร จ.นครราชสีมา เป็นการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นภารกิจหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการในการทำงานร่วมกัน ด้าน อบจ.นครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการป้องปรามอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล นโยบาย จ.นครราชสีมา และ นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนายก อบจ.นครราชสีมา จึงได้จัดทำ MOU เพื่อกำหนดพื้นที่ ปลอดภัย (Safety Zone) ใน จ.นครราชสีมา โดยสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งแบ่งภารกิจในการดำเนินงาน ตาม ความถนัดและเหมาะสม โดยถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ ส่วนงบประมาณในการดำเนินการ ปี 2564 จำนวน 10,000,000 บาท ครอบคลุม 10 อำเภอนำร่อง ได้แก่ (1) อ.ปากช่อง (2) อ.ด่านขุนทด (3) อ.สีคิ้ว (4) อ.สูงเนิน (5) อ.เมือง (6) อ.โนนสูง (7) อ.คง (8)อ.โนนแดง (9) อ.สีดา (10)อ.บัวลาย ปี 2565 จำนวน 40,000,000 บาท และ ปี 2566 จำนวน 40,000,000 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 32 อำเภอ รวม 90,000,000 บาท
แสดงความคิดเห็น