ยโสธรแจ้ง!! 4 อำเภอเตรียมรับน้ำชีล้นตลิ่ง หากต้องการความช่วยเหลือแจ้ง 1784

ยโสธร แจ้งอำเภอเมืองยโสธร คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัยและค้อวัง เตรียมรับน้ำชีล้นตลิ่ง หากประชาชนได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือแจ้งสายด่วน 1784 หรือ ปภ.ยโสธร 0 4571 2244 ได้

 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีร่วมกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีตอนกลางบริเวณอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่าเขื่อนมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย มีระดับน้ำที่สูงกว่าระดับกักเก็บน้ำปกติ 78 เซนติเมตร และปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 5 เซนติเมตรต่อชั่วโมงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำชีเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.50 – 2 เมตร และจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชีในช่วงวันที่ 4-15 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัยและค้อวัง

เพื่อเป็นการเตรีมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ จังหวัดยโสธร จึงแจ้งให้อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว   อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณลุ่มต่ำริมตลิ่งแม่น้ำ พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมคามพร้อมในการอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทันหากเกิดสถานการณ์ พร้อมนี้ให้ติดตามและวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะอากาศและปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน ในการเตรียมทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือนพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่าใกล้ชิด

นอกจากนี้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ทราบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4571 2244 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น