แจ้งด่วนพี่น้อง!!‘เขื่อนอุบลรัตน์’ระดับน้ำเพิ่มสูง 86% ของความจุ วันที่ 7-8 ต.ค.เร่งระบายน้ำเพิ่ม วันละ 23-25 ล้าน ลบ.ม.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบุว่า  สภาพน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ ณ ปัจจุบัน (วันที่ 5 ตุลาคม 2564เวลา 08.00 น.) มีระดับน้ําในเขื่อนเท่ากับ +181.07 ม.รทก. สูงกว่าเกณฑ์ควบคุมสูงสุด +1.44 ม. ปริมาตรน้ําเก็บกัก 2,092.85 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 86.08% ของความจุเขื่อน มีปริมาณน้ําไหลเข้า 65.55 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําระบายออก 19.97 ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ําได้อีกเพียง 338.45 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น

จากอิทธิพลของพายุและร่องมรสุม ได้ส่งผลให้มีปริมาณน้ําไหลเข้าเขื่อนอยู่ในเกณฑ์มากอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ไม่ต่ํากว่า 60 ล้าน ลบ.ม./วัน ทําให้ระดับน้ําเขื่อนอุบลรัตน์ยังคงสูงขึ้น เฉลี่ยวันละ 20 – 30 ซม. คาดว่าหากสถานการณ์น้ํายังเป็นเช่นนี้ ระดับน้ําจะขึ้นไปที่ระดับเก็บกักปกติสูงสุด (ระดับน้ํา 182.00 ม.รทก.) ซึ่งคิดเป็น 100%ของความจุอ่างฯ ภายในอีกประมาณ 8 – 10 วันข้างหน้านี้

ดังนั้น กฟผ. จึงปรับการระบาย น้ําเขื่อนอุบลรัตน์เป็น 23 ล้าน ลบ.ม./วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 และ 25 ล้าน ลบ.ม./วัน ในวัน ศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งปริมาณการระบายน้ําดังกล่าว เป็นปริมาณการระบายน้ําที่อยู่ในลําน้ํา พอง โดยไม่ล้นลําน้ํา เนื่องจากลําน้ําพองท้ายเขื่อนสามารถรับน้ําได้ถึง 35 ล้าน ลบ.ม./วัน (ตามมติ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ํา จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน2564 มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ํา ระหว่าง 15 – 35 ล้าน ลบ.ม./วัน โดยคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ํา จ.ขอนแก่น ได้ร่วมกันบริหารจัดการน้ํา ให้เกิดสมดุลในลุ่มน้ําชี-พอง ทั้งด้านเหนือน้ําและท้ายน้ํา ในการปรับเพิ่ม-ลด การระบายน้ํา แบบรายวัน ใน ปริมาณไม่เกิน 3 ล้าน ลบ.ม./วัน หรืออัตราการไหล 35 ลบ.ม./วินาที) โดยในช่วงฤดูน้ําหลากตั้งแต่เดือน กันยายน เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เขื่อนอุบลรัตน์ได้ทําหน้าที่ของเขื่อนอเนกประสงค์ในการช่วยบรรเทา อุทกภัยด้านท้ายเขื่อน โดยหน่วงน้ําหลากไว้ในเขื่อนถึง 1,433 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 89% ของปริมาณน้ําไหล เข้า และระบายออกเพียง 11% เท่านั้น (ปริมาณน้ําไหลเข้า 1,607 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนระบายออกเพียง 174 ล้าน ลบ.ม.) ทั้งนี้ จากการติดตามสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําซี – พอง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) พบว่า ระดับน้ําในลําน้ํา ของ ณ สถานีบ้านบึงเปง อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น(หมายเลข 20) ยังต่ํากว่าเกณฑ์ระดับวิกฤติ -3.54 ม. และ ณ สถานีบ้านหนองเต่า อ.น้ําพอง จ.ขอนแก่น (หมายเลข 21) ยังต่ํากว่าเกณฑ์ระดับวิกฤติถึง -2.28 ม.

 

แสดงความคิดเห็น