สภาฯทน.ขอนแก่นให้ผ่าน!งบฯปี’65 พัฒนาเมือง1,300 ล้านบาท‘นายกฯธีระศักดิ์’ลั่นโปร่งใส ตรวจสอบได้

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 00.20 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 /2564 โดยมีนางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือว่า เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครขอนแก่นในรูปแบบ NEW NORMAL ผ่านระบบ ZOOM
ทั้งนี้ สภาเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบวาระเรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) จำนวน 72 รายการ และ การพิจารณาระเบียบวาระเรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) โดยสภาเทศบาลนครขอนแก่นลงมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายรับ 1,421,290,950 บาทและ รายจ่าย 1,368,297,610 บาท ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณแบบเกินดุล)
สำหรับการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการพิจารณาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การวางแผนด้านการเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า และถูกต้องตามระเบียบ ตลอดจนเพื่อให้ได้กิจกรรม โครงการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
แสดงความคิดเห็น