เตรียมรับมือ!! ยโสธรแจ้งทุกอำเภอเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ย้ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำ 11-12 ต.ค.นี้

จ.ยโสธร แจ้งทุกอำเภอ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย เฝ้าระวังพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในช่วง 11-12 ต.ค.64 นี้

นายสมเพชร สร้อยสระคู เปิดเผยว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จากแผนที่ฝนคาดการณ์ ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และพื้นทีเสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำ พบว่าในช่วงวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564 มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย เฝ้าระวังน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ที่มีปริมาณ น้ำมากกว้าร้อยละ 80 และแนวโน้มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง พร้อมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำ มีแนวโน้มสูงขึ้นล้นตลิงและท่วมขังบริเวณที่ลุ่มต่ำกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำในพื้นที จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์ จังหวัดยโสธร จึงแจ้งให้ส่วนราชขการที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และ ขนาดกลาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทันหากเกิดสถานการณ์

พร้อมนี้ ให้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน ในการเตรียมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ และแผน เผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ได้ รับผลกระทบโดยดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยในการแบ่งมอบพื้นที่ ภารกิจ หน่วยงาน รับผิดชอบให้ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรสาธารณภัย เช่น เครื่องสูบน้ำ เรือยนต์กู้ชีพ เรือท้องแบน รถสูบส่งระยะไกล รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย เตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงภัยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมในการเผชิญ เหตุช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรทราบ ทางโทรศัพท์/โทรสาร 0 4571 2244หรือแจ้งผ่านไลน์ “ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย จังหวัดยโสธร” และ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยการเพิ่ม Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมงและให้ทุกอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ได้รับทราบ และดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

แสดงความคิดเห็น