ยินดีด้วย!!ประธานหอฯอุบลฯได้รับการแต่งตั้ง เป็นที่ปรึกษาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2564 โดยในการประชุมดังกล่าวนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจ การคลัง การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ในที่ประชุมมีการพิจารณาการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการคลัง รายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินการคลังจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการ “บ้านปันสุข คบจ. อุบลฯ” รวมทั้งมีการสอบถามเครือข่ายชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี กรณีการคาดการณ์การปิดสาขาธนาคารซึ่งมีผลต่อการปฏิเสธการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น