ขอนแก่นหนักเติบ!!‘2 คลัสเตอร์’ลาม อ.มัญจาฯสั่งปิด 5 หมู่บ้านเสี่ยงสูง 150 หลังคาเรือน ต้องเปิด รพ.สนามอีกครั้ง

อำเภอมัญจาคีรี ผลกระทบจาก 2 คลัสเตอร์ (คลัสเตอร์หอพักโนนขี้เหล็กและ คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยหญิง)สั่งปิดหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน กักตัวกลุ่มเสี่ยงประมาณ 150 หลังคาเรือน จำนวนคนกว่า 500 คน ในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลกุดเค้า 3 หมู่บ้าน ตำบลหนองแปน 2 หมู่บ้าน และเนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปิด รพ.สนามขนาด 114 เตียงอีกครั้ง ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ 230 ราย สะสม 17,286 ราย  เสียชีวิต 70ราย รักษาหาย 14,608ราย กำลังรักษา 2,608 ราย
เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 13 ต.ค. 2564 สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น รายงาน ว่า อำเภอมัญจาคีรี ผลกระทบจาก 2 คลัสเตอร์ (คลัสเตอร์หอพักโนนขี้เหล็กและ คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยหญิง) นำไปสู่การสั่งปิดหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน กักตัวกลุ่มเสี่ยงประมาณ 150 หลังคาเรือน จำนวนคนกว่า 500 คน ในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลกุดเค้า 3 หมู่บ้าน ตำบลหนองแปน 2 หมู่บ้าน และเนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อำเภอมัญจาคีรีจึงได้เปิด รพ.สนามขนาด 114 เตียงอีกครั้ง
หลังจากเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 – 18.00 นายกานต์ ทองเสน ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ , ปลัดอำเภอ , ผอ.รพ.สต.บ้านหนองไห , หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน ต.กุดเค้า , จนท.ระบาดวิทยา รพ.มัญจาคีรี , บุคลากร ทปค.มัญจาคีรี , กำนัน ต.กุดเค้า , กำนัน ต.หนองแปน ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.มัญจาคีรี ที่ 17 ร่วมกันจัดประชุมชาวบ้าน เพื่อชี้แจงเหตุ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเกิดคลัสเตอร์โควิด-19 ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ดังนี้
1) บ้านหนองไห ม.1,ม.14 ต.หนองแปน พบผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ATK + RT-PCR จำนวน 16 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประมาณ 143 ราย 67 ครัวเรือน
2) บ้านหนองม่วง ม.12 ต.กุดเค้า พบผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ATK + RT-PCR จำนวน 19 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประมาณ 120 ราย 40 ครัวเรือน
3) บ้านหนองโน ม.5 ต.กุดเค้า พบผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ATK + RT-PCR จำนวน 8 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประมาณ 78 ราย 40 ครัวเรือน
4) บ้านหลุบคา ม.6 ต.กุดเค้า พบผู้ติดเชื้อเบื้องต้น ATK + RT-PCR จำนวน 3 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประมาณ 56 ราย 38 ครัวเรือน
จากสถานการณ์ดังกล่าว ศบค.อ.มัญจาคีรี จึงกำหนดแนวทางและมาตราการในการควบคุมโรค และยับยั้งการแพร่ระบาด ดังนี้
1. ประกาศปิดหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการควบคุมโรคและจำกัดวงการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด
2. จัดตั้งจุดตรวจวัดคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกหมู่บ้านอย่างเข้มงวด โดยกำหนดเส้นทางเข้าออกเพียงทางเดียว โดยสนธิกำลังจาก ฝ่ายปกครอง อสม. และ อปพร.
3. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายในหมู่บ้าน และในระดับอำเภอ เพื่อรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็น
4. มอบหมาย อบต.กุดเค้า และ อบต.หนองแปน จัดทำป้ายกักตัว 14 วัน จัดหาเชือกกันแนวเขตให้ชัดเจน และจัดทำป้ายปิดทางเข้าหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 และจัดหาถุงยังชีพ และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค มอบใหัแก่ครัวเรือนผู้กักตัว
5. อ.มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนผู้กักตัว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
6. รพ.มัญจาคีรี มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้แก่ครัวเรือนที่กักตัว
7. ตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย
8. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้กักตัว และประชาชนในหมู่บ้าน เฝ้าระวัง สังเกตุอาการตนเอง และถือปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA โดยเคร่งครัด
Cr. นายมนัญชัย รูปต่ำ ผู้ช่วย สสอ.มัญจาคีรี
แสดงความคิดเห็น