อุดรฯมาแรง!!ภาคเอกชนดัน ‘นิคมอุตสาหกรรม’ฮับขนส่งโลจิสติกส์ลุ่มแม่น้ำโขง

ภาคเอกชนอุดรธานี ยื่นขอรับสนับสนุนต่อ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและโอกาสการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
วันนี้ (14ต.ค.64) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ภาคเอกชน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 (จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภูและอุดรธานี) โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เลย บึงกาฬและหนองบัวลำภู นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล กรรมการบริหารบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 เข้าร่วมประชุม
ในโอกาสนี้ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ได้ยื่นหนังสือต่อรองนายกรัฐมนตรีในการขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดอุดรธานี เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและโอกาสการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ด้าน นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาฯ ได้นำเสนอในประเด็นเร่งด่วนต่อการพัฒนา จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ การส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี มีความสามารถในการแข่งขัน โดยมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆแก่ผู้ประกอบการ การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีไปสู่ความเป็นเมือง Food Valley การพัฒนากำลังคน ให้มีความพร้อมในด้านการบริการ สร้างโอกาสการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยการสร้างเมืองอุดรธานี ให้เป็นศูนย์กลางการประชุมเสวนา และการจัดงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค บูรณาการการท่องเที่ยวร่วมกันทั้ง กลุ่มอีสานตอนบน 1 ในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม และธรรมะ ส่งเสริมมาตรการด้านการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจรายย่อย หรือ SMEs ในภาคอีสาน
แสดงความคิดเห็น