ร้อยเอ็ดลุยเต็มสูบ!!ตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันที่ 12 ต.ค. 64เวลา 13.30 น.นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าฯ ,นายธนกร เงินงอก ผู้จัดการ SME Bank จ.ร้อยเอ็ด และขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ ผจก.ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.ร้อยเอ็ด (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)ร่วมประชุมหารือจัดตั้งคณะทำงานสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและองค์ควาวมรู้ เพื่อการปฏิบัติงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรในพื้นที่ ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Development Bank)ณ ห้องประธานหอการค้า ชั้น 2 อาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

แสดงความคิดเห็น