‘นายกฯธีระศักดิ์’สตาร์ทเครื่อง!!เปิด 5 แผนพัฒนา ทน.ขอนแก่นมุ่ง“พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข”

‘นายกฯธีระศักดิ์’เดินหน้า ประชุมแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส และกระจายอำนาจ การพัฒนาด้วยภาคีเครือข่าย
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชาคมระดับนคร เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่น และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” อย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส และกระจายอำนาจ การพัฒนาด้วยภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความสันติสุขและสมานฉันท์ขับเคลื่อน ด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา สร้างสังคมเอื้ออาทรและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พัฒนาด้านสาธารณสุข (Healthy City) และส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา นันทนาการ และเทศกาลต่าง ๆ จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณะแนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบ Logistic พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองมหานครสีเขียว (Green City) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับ MICE CITY ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งทุนของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ส่งเสริมและพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพและยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูง ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ พัฒนาองค์กรเทศบาลนครขอนแก่น ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังได้เน้นย้ำเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ให้คิดเสมอว่าเชื้อโควิดอยู่รอบตัวเรา จึงได้แนะนำการป้องกันตัวเองแบบใหม่ คือ การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For COVID-19 ) ซึ่งเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ เพราะโรคนี้ยังคงอยู่กับประเทศไทย และในโลกอีกระยะหนึ่ง จึงจำเป็นต้องปรับสมดุล การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ให้อยู่ได้
สำหรับโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประชาคมระดับนครครั้งนี้ เป็นการดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียน โดยในช่วงท้ายนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
แสดงความคิดเห็น