‘นครพนม’ยินดีด้วย!!2 วันแล้วพบผู้ติดเชื้อโควิด 0 ราย สสจ.ลุยเปิด Sand box นครพนม

นครพนม เตรียมพร้อม ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว Sand box นครพนม หลังพบผู้ป่วยในพื้นที่ลดลง  2วันแล้ว ผู้ติดเชื้อ 0 ราย ยอดรวมสะสม 4,945 รักษาหายแล้ว 4,879 ราย รักษาอยู่ 39 ราย 

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 เพื่อหารือและพิจารณาแผนการรักษาพยาบาล แผนการคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแผนการตรวจประเมินร้านค้า สถานประกอบการ และประเมินผู้เข้ร่วมกิจกรรม โดยได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เวลา 09.00 น. ประชุมการเตรียมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว Sand box นครพนม และเวลา 10.30 น. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 28/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งได้มีการนำเสนอให้ที่ประชุมทราบข้อสั่งการและมติที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมคณะทำงาน EOC เขตสุขภาพที่ 8 ประเด็นข้อสั่งการ จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม รวมทั้งการนำเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การบริหารจัดเตียง การบริหารจัดการวัคซีโควิด-19
นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการเตรียมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว Sand box นครพนม “นครพนมเมืองงาม แห่ง 3 ที่สุด” โดยเบื้องต้นวางเป้าหมายเส้นทางการท่องเที่ยวไว้ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอธาตุพนม และอำเภอเรณูนคร ทั้งนี้ มีการกำหนดไว้ว่าจะเริ่มเปิดในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้
จังหวัดนครพนม แบ่งประเภทของการท่องเที่ยวในเบื้องต้น 7 ประเภท คือ 1) ท่องเที่ยวด้านประเพณี ศาสนา 2) ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ 3) ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม 4) ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ (ทางบก/ทางน้ำ) 5) ท่องเที่ยวด้านกีฬา/สุขภาพ 6) ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี และ 7) ท่องเที่ยวด้านกัญชา/กัญชง โดยวางรูปแบบเบื้องต้น นักท่องเที่ยว จะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 โดส (ตามที่จังหวัดกำหนด) เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยวางกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ ได้เตรียมแผนนำเสนอให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ วางแผนการท่องเที่ยวในชุมเพื่อให้ชุมชนเกิดรายได้ จัดอบรมให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยว จัดมาตรการรักษาความปลอดภัย บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว
สำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นที่กำหนดไว้ คือ ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ ได้รับวัคซีนครบ แต่ไม่เกิน 1 ปี ต้องลงทะเบียนผ่าน Application นครพนมพร้อม ได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของจังหวัด นักท่องเที่ยวจะต้องพักอาศัยอยู่ในโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน (SHA+) สถานประกอบการ หรือโรงแรม ต้องได้มาตรฐาน (SHA+) คนในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 70% ทำกิจกรรมท่องเที่ยวภายใต้มาตรการการป้องกัน D-M-H-T-T-A ทั้งนี้ อยู่ระหว่างหารือเส้นทางการท่องเที่ยวก่อนสรุปนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อมต่อไป
อนึ่ง จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานในระดับต่าง ๆ และจะมีการทำรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การมอบหมายภารกิจ การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวฯ การอบรมมัคคุเทศก์ โดยจะนำมาประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งในวันจันทร์ ก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นี้
ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม จังหวัดนครพนมไม่มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,945 ราย รักษาหายแล้ว 4,879 ราย กำลังรักษา 39 ราย กลับบ้านวันนี้ 7 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 27 ราย
ภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงของศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (CI) ทั้งหมด 15 เตียง ใช้ไป 0 เตียง คงเหลือ 15 เตียง รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 324 เตียง ใช้ไป 39 เตียง คงเหลือ 285 เตียง รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 339 เตียง ใช้ไป 39 เตียง คงเหลือรองรับผู้ป่วย 300 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.)
ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชนจังหวัดนครพนมที่ควรได้รับวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับจังหวัด (70%) คือ 502,312 คน มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 227,305 คน คิดเป็น 31.68% เทียบกับประชากรทั้งหมด และ 45.25% เทียบกับ 70% ของประชากร โดยมีประชาชนได้รับการฉีดเข็ม 1 จำนวน 227,305 โด้ส คิดเป็น 31.68% ฉีดเข็ม 2 จำนวน 154,847 โด้ส คิดเป็น 21.58% ฉีดเข็ม 3 จำนวน 6,794 โด้ส คิดเป็น 0.95% โดยยังมีประชากร (เป้าหมาย 70%) คงเหลือ จำนวน 275,007 คน
แสดงความคิดเห็น