ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๕๔)

ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขต ห้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ ๓๔ ตามประกาศฉบับลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และออกข้อกําหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจังหวัดขอนแก่น ยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อเป็นการปรับปรุงและผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคต่างๆที่ได้กําหนดขึ้นให้ สอดคล้องกับภาพรวมของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มของ สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวมาจากการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการและประสานความร่วมมือ ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกําลังในการควบคุมและป้องกันโรค ทั้งการบริการ ฉีดวัคซีน ให้เป็นไปตามแผนการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และการดําเนินการกํากับดูแล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว ประกอบกับหน่วยงานและบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพความ ชํานาญและมีประสิทธิภาพครอบคลุมการตรวจคัดกรองและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ หลากหลายและมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์หากมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงสามารถปรับมาตรการ โดยผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณีให้เหมาะสม และกําหนดมาตรการควบคุมเท่าที่จําเป็นตามระดับพื้นที่ของ สถานการณ์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ควบคู่กับ การป้องกันและควบคุมโรคอย่างสมดุลและยั่งยืนสําหรับในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) (๗) มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ที่ ๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ต๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๔ จึงออกคําสั่งไว้ดังนี้

ข้อ ๑. ให้แก้ไขประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๕๓) ให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

(๓.๑) ข้อ ๓. การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้แก้ไขเป็นดังนี้

“ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจํานวนรวมกันมากกว่าหนึ่งร้อยคน เว้นแต่ เป็นกรณีได้รับอนุญาตจากนายอําเภอในเขตท้องที่นั้นๆ ทั้งนี้ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งมาตรการป้องกันโรคให้ นายอําเภอในเขตท้องที่ที่จัดกิจกรรมทราบล่วงหน้า เพื่อประเมินมาตรการก่อนจัดกิจกรรมเป็นเวลา ๗ วัน

กรณีกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มของบุคคลดังต่อไปนี้สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต โดยให้ ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

(๓) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่งประชาชนเพื่อเดินทางไปหรือ ออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อขั้นแรก

(๒) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข

(๓) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออํานวยประโยชน์หรืออํานวยความสะดวก แก่ประชาชน

(๔) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทํางาน การประชุมโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกําลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกําหนด

(๕) กิจกรรมที่ดําเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐโดย ความเห็นขอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้กิจกรรมที่มีจํานวนรวมกันของบุคคลจํานวนมากว่าห้าสิบคนให้เป็น อํานาจของหัวหน้าหน่วยงานผู้จัดกิจกรรมนั้นๆ และต้องแจ้งมาตรการป้องกันโรคให้นายอําเภอในเขตท้องที่ ที่จัด กิจกรรมทราบล่วงหน้าเพื่อประเมินมาตรการก่อนจัดกิจกรรมเป็นเวลา ๗ วัน”

(๑.๒) ข้อ ๔. มาตรการควบคุมแบบบูรณาการต่อเนื่อง ให้แก้ไขเป็นดังนี้

“ง.การแข่งขันกีฬา สนามกีฬา สถานที่เล่นกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกําลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้สามารถเปิดให้บริการได้ทุกประเภทไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา และสามารถจัดแข่งขันกีฬาได้โดยจํากัดจํานวน ผู้ชมในสนาม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกําหนด”

“อ.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่ นั้น ๆ โดยจํากัดจํานวนคนและงดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นสวนสนุกและสวนน้ํา ให้งดการให้บริการ”

ข้อ ๒ ข้อความอื่นใดตามประกาศที่ไม่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามเดิมที่จังหวัดขอนแก่นได้ออก ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๕๓) ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งในประกาศนี้ มีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราช กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่ หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องระวาง โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทตามมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้ง จําทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 (นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ผู้อํานวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น