ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษเตือน!! ประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย อิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านอีสาน

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างทำให้มีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการจังหวัด ได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อเตรียมพร้อมรับมือลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกอำเภอ ติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลิด 24 ชั่วโมง

เนื่องจาก ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณปลายแหลมญวน ประเทศเวียดนาม ทำให้มีปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บกักน้ำขนาดกลาง 16 แห่ง เพิ่มสูงขึ้น มีปริมาตรน้ำรวม 231.89 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 111.10 และคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลหลากลงพื้นที่ท้ายอ่างฯและส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในเขตลำน้ำห้วยสำราญ ได้แก่ อำเภอภูสิงห์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอเมืองศรีสะเกษ ในระยะต่อไปได้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการจังหวัด มอบหมายให้อำเภอทั้ง 22 อำเภอ ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวให้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการ สภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อม รับมือสถานการณ์อุทกภัย จากน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อลันตลิ่งในพื้นที่ได้ โดยเตรียมการขนย้ายสิ่งของในที่อยู่อาศัย พีชผลทางการเกษตร สัตว์เลี้ยงให้ขึ้นในที่สูงหรือพื้นที่ปลอดภัย พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินพื้นที่จุดเสี่ยงที่มีสิ่งกีดขวางหรือวัชพืชที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ให้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางหรือวัชพืชดังกล่าว เพื่อเร่งการระบายน้ำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลกู้ภัยรวมทั้งบุคลากรให้พร้อมเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง และหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ให้ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รายงานให้นายอำเภอทราบทันที และให้นายอำเภอรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษทราบทันที ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-613956 – 8 หรือหมายเลขสายด่วน 1384

แสดงความคิดเห็น