ข่าวจริง!!กพท.ปลดล็อก “สายการบิน”ขายตั๋วผู้โดยสารได้เต็มที่นั่ง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 7) ให้สายการบินสามารถขนส่งผู้โดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน แต่ยังคงงดทำการบินในช่วงเวลาเคอร์ฟิว (ระหว่างเวลา 23.00 – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
1. ให้สายการบินจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และสอดคล้องกับการบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดำเนินการตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน
2. ให้สายการบินสามารถมีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของเครื่องบินที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวนั้น ๆ และให้สายการบินพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อการป้องกันการและควบคุมโรคโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุด
แสดงความคิดเห็น