พ่อเมืองศรีสะเกษเตรียม! สั่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเวลา

ผู้ว่ามุกดาหาร สั่งเตรียมการ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกตาหาร ครั้งที่ 2 /2564 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครอบคลุมครบถ้วนทุกประเภทภัย

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าการประชุมได้รับทราบเรื่องสถานการณ์ สภาพอากาศ อุทกภัย ภัยแล้ง และภัยหนาว ซึ่งในส่วนอุทกภัยจากช่วงที่ผ่านจังหวัดมุกดาหารไม่ได้รับผลกระทบที่ทำให้เกิดคววมเสียหายเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังคงต่ำกว่าตลิ่งอยู่มากถึง 8.38 เมตร

 

 

ส่วนภัยแล้ง ได้สั่งการให้หน่วยงานรับผิดชอบ ท้องถิ่นและนายอำเภอ และชลประทานให้สูบส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่ใกล้เติมในอ่างเก็บน้ำให้จุน้ำได้เต็ม 100% นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการสำรวจและสร้างฝายชลอน้ำหมู่บ้านละ 1 แห่ง เพื่อช่วยให้มีน้ำอุปโภคบริโภคในหมู่บ้านอย่างเพียงพอและหากหมู่บ้านใดไม่มีทางน้ำไหลผ่านให้จัดหาถังน้ำกลางหมู่บ้านให้ประชาชนใช้ร่วมกันได้

ซึ่งเป็นการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่

ส่วนภัยหนาวขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือ ที่มากับภัยหนาวทั้งความแห้งแล้งที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยและการควบคุมฝุ่นละลองขนาดเล็ก PM 2.5 มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น