มทร.อีสาน หนุน โครงการ SMART ชุมแพ และพร้อมขับเคลื่อน ขอนแก่นเมืองนวัตกรรม

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ Gismans Asia ในฐานะที่ปรึกษาและภาคีเครือข่ายในการให้คำแนะนำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชุมแพ จัดโครงการประชุมขับเคลื่อน “ขอนแก่นเมืองนวัตกรรม”

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ไพศาล ห์ลีละเมียร นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อน ขอนแก่นเมืองนวัตกรรม และร่วมชมนิทรรศการผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลสัมฤทธิ์ดีเด่น Smart ชุมแพ และการประกวดรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โอกาสนี้ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ ให้การต้อนรับ ท่านประธานและผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นายชู สุขสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ประธานกล่าวเปิดและมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึก ให้แก่ผู้แทน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เทศบาลตำบลนาเพียง เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนอุดม  การบรรยาย ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ของ นวัตกรรม Smart ชุมแพโดยนางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ และนายอดุลย์ ป้องกัน อดีตท้องถิ่นอำเภอชุมแพ การบรรยายแผนขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น ตามนโยบายขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ โดย รศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม อาจารย์ ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง

กิจกรรมวันนี้สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นมีนโยบายในการขับเคลื่อนจังหวัดมุ่งสู่ความเป็นขอนแก่นเมืองอัจฉริยะตามนโยบายของรัฐบาลและแผนงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และได้กำหนดให้อำเภอชุมแพเป็นอำเภอเฟสแรกในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับอำเภอ เริ่มต้นดำเนินงานเมื่อ เดือนมิถุนายน 2563 อำเภอชุมแพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 องค์กร ได้มีแนวคิดตรงกันว่า การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนา ระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนเป็นสิ่งจำเป็น ในโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อสนองตอบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กว่า 1 ปีที่ผ่านมาอำเภอชุมแพนำนวัตกรรมต่าง ๆมาให้บริการประชาชนทั้ง 9 ด้าน 9 นวัตกรรม

ผลสัมฤทธิ์ของอำเภอชุมแพ ได้นำไปจัดแสดงและขยายผลไปจังหวัดนครราชสีมา ที่อำเภอปากช่อง  อำเภอบัวใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นผลสำเร็จนำมาสู่การศึกษาดูงานที่ อำเภอชุมแพและได้รับการกล่าวถึงความเป็นอำเภอต้นแบบเมืองอัจฉริยะ

ด้าน รศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม อาจารย์ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ฯ Smart  ชุมแพ เปิดเผยรายละเอียดว่า ยินดีกับความสำเร็จของอำเภอชุมแพ ที่ท่านผู้นำทุกระดับได้ให้ความสำคัญ และได้รับความร่วมมือจากทั้ง 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลากว่า 1 ปี ที่ดำเนินการมาเห็นความตั้งใจของอำเภอชุมแพ ทีลงมือทำอย่างจริงจัง เป็นการสะท้อนความต้องการและการพัฒนาจากชุมชนจริง ๆเช่น ในวันนี้ ที่นำมาแสดง ได้แก่ เทศบาลเมืองชุมแพ ด้าน LTAX 3000 อบต.นาหนองทุ่ม ด้าน Smart Health  เทศบาลตำบลนาเพียง ด้าน Smart Garbage เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ด้าน Smart Plumping  อบต.โนนอุดม ด้าน Smart Kid  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีคณาจารย์และนักวิจัย ที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ ในด้านแนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นเมืองอัจฉริยะในรูปแบบ Beyond Smart city นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG และ มทร.อีสาน ยังมี วิทยาเขตที่กระจายครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการยุทธศาสตร์และร่วมมือพัฒนาประเทศสืบไป

แสดงความคิดเห็น