“เทอร์มินอล21โคราช” ติดแผงโซลาร์เซลล์ บนอาคารพื้นที่ติดตั้ง 5,700 ตร.ม. เป็นศูนย์การค้าพลังงานสะอาด

.
เมือวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เพจ ‘โคราชเมืองศิวิไลซ์’ รายงานว่า สำหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop Project ของศูนย์การค้า “เทอร์มินอล21โคราช” มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของทางศูนย์การค้าฯ ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่
.โดยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อชะลอวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และเป็นการส่งเสริมเรื่องพลังงานสะอาด รวมถึงการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับ มาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน
.
ซึ่งมีกำลังผลิต 999.5 กิโลวัตต์ (kWp) ใช้พื้นที่ติดตั้ง 5,700 ตร.ม. เริ่มโครงการเมื่อ 28 กันยายน 2563 กำหนดการเริ่มใช้จริงเมื่อได้รับใบอนุญาต ธันวาคม 2564 โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”
แสดงความคิดเห็น