หนองคายปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ดูดซับมลพิษ สร้างสมดุลใช้พื้นที่

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ.หนองคาย ร่วมหลายหน่วยงาน ปลูกป่าสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกไม้ยืนต้น ดูดซับมลพิษ คาร์บอนไดออกไซด์ กรองมลพิษ ผลิตก๊าซออกซิเจน สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่

เมื่อช่วงเช้า 10 มิถุนายน 2565 ณ วัดหนองโง้งเฉลิมมงคล ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านโนนศิลา ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง จังหวัดหนองคาย

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย , อำเภอโพนพิสัย , องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีขึ้น

นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่ากิจกรรมปลูกป่าฯที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน มีสวนสาธารณะด้วยการปลูกไม้ ยืนต้นเพื่อดูดซับมลพิษ คาร์บอนไดออกไซด์และกรองมลพิษ ผลิตก๊าซออกซิเจน สร้างความ สมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม และลดภาวะโลกร้อน

รวมทั้งปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้กับทุกภาคส่วน ให้รู้จักคุณประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของส่วนราชการ ท้องถิ่น รวมถึงประชาชน ชุมชน และวัด

โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย สนับสนุนพันธุ์ไม้ ประกอบด้วย ต้นตะเคียน ต้นพะยูง ต้นยางนา และต้นพะยอม รวมทั้งสิ้น 540 ต้น, พระครูปริยัติสารโสภิต เจ้าอาวาส วัดหนองโง้งเฉลิมมงคล ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ ประมาณ 4 ไร่ , สำนักงานประมงจังหวัดหนองคายร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาไน และปลายี่สกเทศ เพื่อปล่อยลงในหนองโง้ง จำนวน 80,000 ตัว และสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย สนับสนุนหญ้าแฝก เพื่อปลูกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน.

แสดงความคิดเห็น