บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต้อนรับนักเรียน ตาม“โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้”

โรงเรียนบ้านโพนพระ ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นำนักเรียนทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ตาม “โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้”

โรงเรียนบ้านโพนพระ ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นำนักเรียนทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ตาม “โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้”

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย น.ส.กฤษฎา แสงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนพระ นางสาวศิริพร  ชัยสาร ครูที่รับผิดชอบโครงการฯ นำนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6  รวมทั้งสิ้น 72 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งศิลป์ครูแดง

ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านโพนพระจัดขึ้น โดยมี นางสาวชนาธิป เกาะสูงเนิน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ฯ มี น.ส.กฤษฎา แสงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนพระ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และ วัฒนธรรมอำเภอท่าบ่อ พร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นกำลังใจพร้อมสนับสนุนรางวัลให้กับนักเรียนอีกด้วย

จากนั้น นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ หรือครูแดง บ้านศิลป์ไทย ประธานชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย/บ้านทุ่งศิลป์ ,ครูเบิ้ม เติมศิลป์ หรือนายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมพาเดินเยี่ยมชมพืช ผัก ผลไม้ ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ 19 ไร่

จากนั้นครูแดงและครูเบิ้มพานักเรียนนำสิ่งที่ได้พบเห็นมาวาดภาพระบายสีเพื่อฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะ ให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และฝึกสมาธิ โดยเริ่มหัดวาดสิ่งต่าง ๆ รอบตัว จะได้รู้จักกับรูปร่างและรูปทรงต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวาดรูปพร้อมทั้งวิธีระบายสีและองค์ประกอบของภาพให้เกิดความสวยงาม พร้อมมอบของที่ระลึกให้คณะครูและนักเรียน

น.ส.กฤษฎา แสงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนพระ กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง

เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและสนุกกับการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะความรู้ โดยการศึกษาดูงานตามแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านโพนพระ ได้ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมค้นคว้าความรู้จากห้องสมุด กิจกรรมสื่อสารความรู้จากอินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ แบ่งเป็นกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น วัด สถานีอนามัย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลบ้านโพนพระ

โรงเรียนสนับสนุนให้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด และ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัด นำนักเรียนทัศนศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2565 จะนำนักเรียนไปศึกษาโดยแบ่งกิจกรรมทัศนศึกษาเป็น 2 ระดับ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียน ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

น.ส.กฤษฎา แสงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนพระ กล่าวต่อว่า โรงเรียนบ้านโพนพระ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการศิลปะกับชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพราะวิชาศิลปะเป็นเรื่องของความดี ความงาม ความมีสุนทรียภาพ และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้

เมื่อได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นความคิดหลักและสอดแทรกเนื้อหา สร้างแนวทางความคิด จากหลักทฤษฎีให้ลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นของจริง มองเห็นและสัมผัสได้ ตลอดจนช่วยปรับแนวทางความคิดของนักเรียน ให้อยู่ในบรรยากาศของความงาม ความมีศิลปะ ที่จะทำให้จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของนักเรียนมีความอ่อนโยน นุ่มนวล มีสติรอบคอบ มีเหตุผลในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์ ในเชิงบวกอยู่ตลอดเวลา

เมื่อนักเรียนได้ลงมือเรียนรู้ ได้ปฏิบัติงานจริง มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปะแล้ว นักเรียนจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ทุกเรื่องอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีการแบ่งแยกความคิดระหว่างเรื่องวิชาการและในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนจะมีความตระหนักในการเรียนรู้ การทำงานและการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมด้วยความไม่ประมาท มีความสุขกับการเรียนรู้ และมีแรงบันดาลใจในการคิด การทำงานอย่างสร้างสรรค์

นางสาวศิริพร  ชัยสาร ครูที่รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาบูรณาการใช้ในการเรียนรู้ การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการวางแผนการทำงานโดยใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายถึงเหตุ และผลของการทำงานได้

ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้เรื่องศิลปะและสุนทรียภาพ เข้าถึงหลักของความงามเพื่อนำไปสู่ความสุขในชีวิต ด้วยวิธีการปฏิบัติงานทางด้านศิลปะกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาบูรณาการ ใช้ในการเรียนรู้ การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

มีการวางแผนการทำงานโดยใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายถึงเหตุ และผลของการทำงานได้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเรียนรู้เรื่องศิลปะและสุนทรียภาพ เข้าถึงหลักของความงามเพื่อนำไปสู่ความสุขในชีวิต

ด้วยวิธีการปฏิบัติงานทางด้านศิลปะกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ในการนำความรู้ความคิดและทักษะที่ตนเองมีอยู่มาใช้ในการทำงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมในลักษณะของจิตอาสา คือมีจิตสำนึกในการคิดและทำความดี โดยไม่ต้องมีใครบังคับหรือมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนและกระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 – 6  จะเป็นคนหูตากว้างไกล ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่สถานที่ภายนอกทำให้ได้รับรู้ประสบการณ์ตรงและเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาวิชาความรู้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ

และได้รับประสบการณ์ตรง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีและมีความสุข ผู้เรียนได้ตัดสินใจ ได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะได้ .

แสดงความคิดเห็น