ติวอาสาสมัครตำรวจโคราช เสริมความปลอดภัยชีวิต/ทรัพย์สิน

ตำรวจภาค 3 ติวเข้ม อาสาสมัครตำรวจชุมชนเมืองโคราช เสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดย พลตำรวจโทสมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานเปิดโครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ กิจกรรมย่อย อบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน มีตัวแทนประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง อ.พิมาย อ.เสิงสาง อ.สีคิ้ว จำนวน 150 คน

เข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของ หมู่บ้าน ชุมชนของตนได้ด้วยตนเอง ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจราจร ตลอดจนปัญหาสังคมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใน จังหวัดนครราชสีมา เช่น ปัญหาภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง และอัคคีภัย

เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือ เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครตำรวจชุมชน มีภารกิจป้องกันอาชญากรรม รักษาความสงบและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบลได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเกิดความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พล.ต.ท.สมประสงค์ ฯ ผบช.ภาค 3 เผยว่า ดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตรกรรม อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่

ในการแก้ไขปัญหาด้านสังคม การนำเอาระบบตำรวจชุมชน (Community Police) มาใช้ เมื่อประชาชน มีความรู้ มีขีดความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และได้ทำงาน อยู่ภายใต้ การให้คำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที นำมาซึ่งความผาสุกของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

แสดงความคิดเห็น