CARI ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT)

CARI จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT) เขตสุขภาพที่ 2

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (CARI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชมรมศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดีแห่งประเทศไทย (THPBS)

จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT) ภายใต้ โครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2565 ณ ห้องประชุม STB 104 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มะเร็งท่อน้ำดี: อดีต ปัจจุบันและอนาคต” โดย ศ.นพ.ณรงค์  ขันตีแก้ว  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และการบรรยายหัวข้อ “การบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 7 ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน”

โดย นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 7 และการบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ และผลการตรวจคัดกรองในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์” โดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร และการชี้แจงรายละเอียด หัวข้อ “ระบบ Isan cohort และ Application OV-RDT การตรวจและการแปลผลตรวจพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว OV-RDT”  โดย นายภาคภูมิ ขามพิทักษ์ และนายภัทรพล วงษ์ภูธร

จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการตรวจและการแปลผลตรวจพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว OV-RDT โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  1.การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ (Urine) และการเตรียมตัวอย่างก่อนตรวจ  2.การใช้ชุดตรวจ การอ่านและแปลผลตรวจพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว OV-RDT และ 3.การบันทึกผลการตรวจโดย Application OV-RDT

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ วิธีการตรวจ การใช้งานชุดตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจชนิดเร็ว (OV-RDT) ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

เพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 2  โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็น นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 42 คน จาก 8 อำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ 1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2. อำเภอลับแล 3. อำเภอพิชัย 4. อำเภอตรอน 5. อำเภอท่าปลา 6. อำเภอน้ำปาด 7. อำเภอบ้านโคก และ 8. อำเภอทองแสนขัน

แสดงความคิดเห็น