มอบอุปกรณ์ส่งเสริมออกกำลังกาย กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบอุปกรณ์กีฬาส่งเสริมการออกกำลังกายมวลชน ตามโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)

14 มิถุนายน 2565 ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พลศึกษามีอุปกรณ์กีฬาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้แก่เยาวชน/ประชาชน เปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชน/ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงในการใช้อุปกรณ์กีฬาประกอบกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายกีฬาชมรมกีฬาและชุมชนต่าง ๆ ได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์กีฬาในการจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

ศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัดทุกจังหวัด ดังนี้

ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ลูกฟุตบอล 6 ลูก ลูกฟุตซอล 5 ลูก ลูกวอลเลย์บอล 5 ลูก ลูกบาสเกตบอล 3 ลูก

ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ลูกฟุตบอล 30 ลูก ลูกฟุตซอล 20 ลูก ลูกวอลเลย์บอล 10 ลูก ตาข่ายฟุตบอล 2 ชุด และ ตาข่ายฟุตซอล 1 ชุด

ทั้งนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน/ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพที่ยั่งยืน โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าหน้าที่พลศึกษาจาก 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม หนองบัวลำภู บึงกาฬ นครพนม เลย สกลนคร กาฬสินธุ์ และ หนองคาย เข้าร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้.

แสดงความคิดเห็น