ขอนแก่นลงนามห้ามขายอาหาร ผสมกัญชาร้านในรร.สังกัดเทศบาล

เทศบาลนครขอนแก่นลงนามห้ามจำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาในร้านอาหารของรั้วโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมเตรียมจัดชุดสุ่มตรวจอาหาร เริ่มพรุ่งนี้

20 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 แห่ง ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (mou)

เพื่อร่วมกันดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ปลดล็อคกัญชาจากสารเสพติดเป็น “สมุนไพร่ควบคุม” ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากการปลดล็อคกัญชาจากสารเสพติดเป็น “สมุนไพร่ควบคุม” ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนครอบครองกัญชาได้อย่างเสรี แม้จะมุ่งการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และดูแลภาพ แต่สำหรับการใช้กัญชาสำหรับเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่เป็นผลดี เพราะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทางจิตและระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกายของนักเรียนได้

เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ประกาศนโยบายห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสม ส่วนใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชง เข้ามาบริโภคในสถานศึกษาโดยเด็ดขาด และให้สถานศึกษาเร่งสื่อสารกับนักเรียนเพื่อให้รู้เท่าทันป้องกันการนำกัญขาหรือกัญชงไปใช้ในทางที่ผิด

รวมทั้งปรับหลักสูตร การเรียนการสอนให้เยาวชนรู้คุณและโทษของกัญชา เพราะพบว่า ขณะนี้มีการแปรรูปกัญชา ในอาหารมากขึ้น เช่น คุกกี้ ขนมเบเกอรี่ น้ำผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงยังพบว่ามีประชาชนเสียชีวิตจากการใช้กัญชาและแพ้มาแล้ว ดังนั้นจะเร่งทำความเข้าใจในประเด็นนี้อย่างเร่งด่วน

“สำหรับมาตรการเฝ้าระวังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จะมีครูทำหน้าที่ในการดูแลอาหาร ขนม สวัสดิการต่าง ๆ ที่เข้าสู่โรงเรียน ดังนั้น มุมหนึ่งเราต้องจัดการกำกับให้ไม่มีอาหารหรือไม่มีการเอากัญชา หรือผลิตภัณฑ์กัญชาใด ๆ เข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเลย

ด้วยเหตุผลที่ว่า การบริโภคในเด็กจะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้ เราต้องกำกับควบคุมเรื่องนี้ค่อนข้างสูง นี่คือของความเสี่ยงที่จะมีสารเข้ามาอยู่ในโรงเรียน อีกมิติหนึ่ง ต้องดูไปถึงความรู้ ความเข้าใจและสภาพแวดล้อมของเด็กนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องกัญชาด้วย รวมถึงให้สถานศึกษามีมาตรการการเฝ้าระวังที่คล้ายคลึงกันกับมาตรการป้องกันโควิดที่เคยปฏิบัติกันมา

แต่ครั้งนี้ก็จะให้ช่วยกันดูแลสังเกตว่า เด็กนักเรียนเมื่อกลับบ้านไปแล้ว ต้องกลับมาอยู่ที่โรงเรียน จะมีภาวะอาการที่ทำสงสัยว่าไปรับกัญชามาจากครอบครัวหรือชุมชนภายนอกโรงเรียนด้วยหรือไม่ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ต้องกระตุ้นทั้งคุณครูและโรงเรียนไปด้วยกัน โดยเน้นย้ำให้โรงเรียนประสานความร่วมมือกับศูนย์แพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักการศึกษา

เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในเด็กเล็กและนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น การประเมินสถานการณ์แนวโน้มที่ความเสี่ยงของกัญชาเข้าสถานศึกษา รวมถึงการเกิดขึ้นในชุมชนที่เด็ก ๆ ต้องใช้ชีวิตก็ต้องเพิ่มการระมัดระวังให้มากขึ้น เพราะกัญชาขณะนี้สามารถใช้ได้เสรีแล้ว” นายธีระศักดิ์ กล่าว

สำหรับการขับเคลื่อนให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาและกัญชง” บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กับผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดทั้ง 11 แห่ง บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะร่วมกันดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน โดยโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งในบันทึกความร่วมมือนี้ มีความเห็นพ้องกันกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ดังต่อไปนี้

  1. ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาและกัญชง”
  2. งดจำหน่ายอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียน
  3. ห้ามโฆษณาอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียน
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดขันดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญชง
  5. ให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณและโทษของกัญชาหรือกัญชงแก่เด็กและนักเรียนด้วยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนทุกระดับ
  6. ให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่องคุณและโทษของกัญชาและกัญชง
  7. ให้โรงเรียน ประชาสัมพันธ์เรื่องคุณและโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กเล็กและนักเรียน

8.ประสานความร่วมมือ แจ้งนโยบายการเฝ้าระวังปัญหาฯ แก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าของโรงเรียนและร้านค้า หาบเร่บริเวณหน้าโรงเรียน ห้ามไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่มีสารผสมของกัญชาหรือกัญชง เพราะอาจมีผลต่อการพัฒนาสมองของนักเรียน

และ 9. ให้โรงเรียนประสานความร่วมมือกับศูนย์แพทย์ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสำนักการศึกษา เพื่อบูรณาการการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมทั้งเตรียมสุ่มตรวจร้านอาหารในรั้วโรงเรียน ว่ามีส่วนผสมของกัญาหรือไม่ ส่วนร้านอาหารใกล้รั้วโรงเรียนจะมีการตรวจสอบเช่นกัน เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อจะไม่ให้บุตรหลานเข้าไปซื้อกลับไปรับประทาน

 

 

 

แสดงความคิดเห็น