โคราชจัดมหกรรมการจัดการศึกษา โชว์ความเป็นเลิศนักเรียนในสังกัด

อบจ.โคราช จัดยิ่งใหญ่มหกรรมการจัดการศึกษา โชว์ความเป็นเลิศนักเรียนในสังกัด

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 20 มิ.ย.ที่ห้อง Strider Bike ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ.เมือง นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา พร้อม ผศ.คร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ และ ตัวแทนนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแถลงข่าวจัดมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ เสวนา “ขับเคลื่อนอนาคตทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มหกรรมการจัดการศึกษาฯ ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน ที่ห้องโคราชฮอลล์ 1 – 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาและจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กว่า 100 กิจกรรม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อบจ. ครบทั้ง 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ นันทนาการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที

เพื่อให้ครูและนักเรียนแสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถอย่างเต็มที่ มีมาตรฐานนำไปสู่การยกระดับการศึกษาที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม เป็นจุดเริ่มต้นโดยหลังจากจบงานมหกรรมการศึกษาภายในของ อบจ. นักเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกยาในระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ

นางยลดา ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า อบจ.นครราชสีมา ขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 58 แห่ง ให้เกิดแนวทางพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ทันยุค ทันสมัย

อีกทั้งได้นำระบบเทคโนโลยีด้านการศึกษาเข้ามายังโรงเรียน มีระบบข้อมูลแบบ BIG DATA โครงกรอบรมหลักสูตรค้านการศึกษาใหม่ๆ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และอีกหลายโครงการที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

การเสวนาครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้มาพูดคุยผ่านการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้การพัฒนา ตรงตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องการให้ศึกษาของท้องถิ่นมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าและมั่นคง

ที่ผ่านมา อบจ.บูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึง วิทยาลัยการอาชีพ เพื่อต่อยอดด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้มี โอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามทิศทางและเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

แสดงความคิดเห็น