จัดการลุ่มน้ำโขง พัฒนาศักยภาพผู้นำ พัฒนาความรู้ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ

    สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการ แนวทางการดำเนินงานและกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน


ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค.65 ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมพันล้าน อ.เมืองหนองคาย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมี นางสาวสุมาลี พึ่งคำ ผู้อำนวยการกลุ่มอุตุและอุทกวิทยาประยุกต์ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ นางสาววรวรรณ นาคบรรพต ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล และ นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและโครงการ กองการต่างประเทศ สทนช. เป็นวิทยากร


การจัดอบรม ฯ ในครั้งนี้ สทนช. ได้ชี้แจงบทบาทภารกิจ และทางนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.ลุ่มน้ำโขงอีสาน ได้ช่วยอัพเดตสถานการณ์ ปัญหาแม่น้ำโขง เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน ทั้งปัญหาผลกระทบ แนวทางแก้ไขลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ มีการให้ค่าลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่เห็นร่วมกันว่า การจัดการกองทุนแก้ไขปัญหาแม่น้ำโขง การจัดการปัญหาที่มาจากความผันผวนของน้ำ รวมทั้งการฟื้นฟูระบบนิเวศ เป็นสิ่งที่ต้องรีบดำเนินการ ซึ่งมีข้อสังเกตว่า ทุกประเด็นคือปัญหาพัวพัน เป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน กระทบซึ่งกันไปทั้งหมด ซึ่ง สทนช. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ต้องทำหน้าที่ประสานหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า 6 กระทรวง ในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีการถ่ายโอนอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากปัญหาเกี่ยวเนื่องหลายประการ ต้องมีการพัฒนากลไกการดำเนินงานร่วมกัน และมีองค์ประกอบที่มากกว่าอนุกรรมการจัดการน้ำระดับจังหวัด และทำงานในเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายของจังหวัดริมแม่น้ำโขงที่มากขึ้น

โดยมีผู้เข้าร่วมนำโดย นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา นายกสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) และจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ปภ. ,การประปาส่วนภูมิภาค,สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย,และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองคาย โดยมีแกนนำชุมชนริมแม่น้ำโขง อ.สังคม อ.ท่าบ่อ อ.เมืองหนองคาย อ.โพนพิสัย พร้อมสื่อมวลชน เข้าร่วม จำนวน 40 คน.

แสดงความคิดเห็น