โคราชสานฝันรถไฟฟ้าสายสีเขียว

โคราชสานฝันรถไฟฟ้าสายสีเขียว 11.15 กม. แก้รถติด รับการขยายตัวของเมือง


เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 27 ตุลาคม ที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อม นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายณัฐ นาคธรณินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า รฟม. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นขอประชาชนต่อผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน- สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ผู้แทนส่วนราชการ ภาเอกชน และประชาชนร่วม 200 คน รับฟังการนำเสนอพื้นที่ดำเนินศึกษาโครงการ ฯ กำหนดจุดเริ่มต้นบริเวณตลาดเซฟวันและสิ้นสุดบริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ รวมระยะทางประมาณ 11.15 กิโลเมตร ซึ่งมีสถานี 21 แห่ง และข้อเสนอทางเลือกเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้า 3 รูปแบบ ดังนี้

1.ระบบรถรางไฟฟ้าล้อเหล็ก ( steel wheel tram) ระบบขนส่งมวลชนภายในเมืองใช้ระบบล้อเลื่อนบนรางเหล็ก 2.ระบบรถรางไฟฟ้าล้อยาง ( tire tram) เทคโนโลยีของระบบขนส่งทางรางแบบเบาเกิดจากการผสมผสานระหว่างถนนและเทคโนโลยีของระบบขนส่งทางรางให้กลายมาเป็นรถรางมีทั้งแบบติดตั้งอุปกรณ์รางประคองตลอดกึ่งกลางทางวิ่ง และแบบใช้รางเสมือน ( trackless)

และ 3.ระบบรถโดยสารไฟฟ้าประจำทางด่วนพิเศษ (electric but rapid transit) เทคโนโลยีรถโดยสารที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแทนการใช้พลังงานจากเครื่องยนต์โดยไม่ต้องมีราง มีปัจจัยในการพิจารณา 3 ด้านหลักประกอบด้วยด้านวิศวกรรมและจราจรด้านการลงทุนและผลตอบแทนและด้านสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาและเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากชาวโคราช ปรากฏระบบรถโดยสารไฟฟ้าประจำทางด่วนพิเศษ เป็นระบบเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมาสายสีเขียว เนื่องจากมีระยะเวลาการก่อสร้างค่าลงทุนงานก่อสร้างและเครื่องจักรค่าบำรุงรักษาและการดำเนินการค่าเวนคืนที่ดินและชดเชยสิ่งปลูกสร้างและมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการในระยะก่อสร้างน้อยกว่าระบบอื่น รวมทั้งการนำเสนอรูปแบบความเหมาะสมการจัดเก็บค่าโดยสารราคาเสนอเริ่มต้น 12 บาท และการคิดแบบอัตราเดียว 18 บาทตลอดสาย

นายณัฐ ฯ เปิดเผยว่า สภาพการจราจรในตัวเมืองนครราชสีมาแออัดคับคั่ง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งมักเป็นปัญหาคล้ายๆ กันในเมืองใหญ่ๆ ที่มีจำนวนประชากรมาก และหนาแน่น แต่ไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพรองรับอย่างเพียงพอ การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในพื้นที่เมืองนครราชสีมาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รฟม.ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา รวมทั้งศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญที่สุดตามผลการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทของ สนข.

เพื่อให้ผลการศึกษาและพัฒนาโครงการมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับการยอมรับจากทุกๆ ฝ่าย จึงจำเป็นต้องจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของชาวโคราช เพื่อรับฟังผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด จากนั้น รฟม. จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับไปประมวลผลข้อมูลและนำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาและใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการโครงการฯ ให้สอดคล้องตามต้องการของประชาชน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและลดปัญหาด้านการจราจรให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้โคราชเป็นเมืองแห่งการเดินทางในอนาคต ประชาชน มีความสะดวกสบาย นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น