จังหวัดหนองคาย จัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

จังหวัดหนองคาย จัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานสุรา ระดับ 2 (ระดับจังหวัด) และการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย กรณีอัคคีภัย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ อีกทั้งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่

วันนี้ (27 ตุลาคม 2565) ที่โรงงานสุรา บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดจัดการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานสุรา ระดับ 2 ระดับจังหวัด และการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย กรณีอัคคีภัย ประจำปี 2565 ที่จังหวัดหนองคาย ร่วมกับโรงงานสุรา บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด จัดให้มีขึ้น

การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานสุรา ระดับ 2 (ระดับจังหวัด) และการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองคาย กรณีอัคคีภัย ประจำปี 2565 ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แต่ละระดับ เพื่อเป็นการทดสอบแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วยงาน ในการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ และภาคประชาชน และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยขึ้นในพื้นที่ โดยกำหนดให้สถานการณ์อัคคีภัยเป็นสถานการณ์หลักสำหรับการฝึกและใช้รูปแบบการฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะและการฝึกแบบเต็มรูปแบบ เป็นกิจกรรมการฝึกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

วันนี้ได้กำหนดสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานสุรา บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย บริเวณถังเก็บสุราร้อน หลังเกิดเหตุทางโรงงานเข้าควบคุมเพลิงแต่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดหนองคายเข้ามาร่วมควบคุมเพลิง ก็ยังควบคุมเพลิงไม่ได้ ทางจังหวัดจึงมีการประสานไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ให้มาช่วยควบคุมเพลิง จนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ไว้ได้ทั้งหมด ผู้เข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัด , อำเภอเมืองหนองคาย , ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนอาสาสมัครและมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดหนองคาย รวม 120 คน.

แสดงความคิดเห็น