สสว. จัดกิจกรรม SME ปัง ตังได้คืน สัญจร เมืองย่าโม สร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประกอบการนครราชสีมา

สสว. จัดกิจกรรม SME ปัง ตังได้คืน สัญจร เมืองย่าโม สร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประกอบการนครราชสีมา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 พ.ย.ที่ประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทรี โคราช จ.นครราชสีมา นายศุภภิมิตร เปาริก รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์ ผอ.ฝ่ายการประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ สสว. นางวันเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัดนครราชสีมา และนายมนตรี จงวิเศษ ผู้แทนองค์การเอกชนซึ่งประกอบการในภูมิภาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการในพื้นที่ “SME ปัง…ตังได้คืน” สัญจร เพื่อมาตรการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน ผู้ประกอบการ SME ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ปีงบประมาณ 2566
เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจ และเพิ่มบริการใหม่ ๆ ให้มากขึ้น เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ กลุ่ม Micro SME ที่จะสามารถเข้าไปใช้ในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานในราคาต้นทุนการดำเนินงานไม่สูงและสามารถทำเป็นครั้ง ๆ ได้ หรือ กลุ่ม SE กลุ่ม SE+ และ กลุ่ม M สามารถใช้บริการทดลองเพื่อผลิตสินค้าหรือใช้บริการเครื่องจักร หรือเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อทดสอบการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าและมาตรฐานสูงได้ และเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในมาตรการดังกล่าวให้แก่ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดรับสมัครผู้ประกอบเข้าร่วมโครงการ และสร้างโอกาสการเข้าถึงโครงการของ สสว. รวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงมาตรการต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ประกอบ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 200 คน
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเอสเอ็มอีของประเทศแล้ว สสว. ยังมีศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center :OSS) เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงแผน นโยบาย โครงการและมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ ของ สสว. ในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME ประสานความร่วมมือในการส่งต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ อีกด้วย
ที่ผ่านมา สสว. มีมาตรการและโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้เน้นการดำเนินมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ที่เป็นมาตรการหลักที่สำคัญของ สสว. คือ มาตรการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย สสว. ได้พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในชื่อ Thai – SME GP เพื่อเป็นช่องทางหลักให้เอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐ และได้รับสิทธิประโยชน์ที่ช่วยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ได้มากขึ้น
นอกจากนี้ อีกหนึ่งมาตรการที่ สสว. กำลังเริ่มดำเนินการคือ การพัฒนาและยกระดับระบบสนับสนุนและเชื่อมโยงระบบนิเวศเพื่อการประกอบธุรกิจ โดยดำเนินโครงการ One ID ด้วยการพัฒนาระบบ Single Sign On เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถเข้าถึงการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
“ สสว. ยังมีมาตรการที่สำคัญ คือ “มาตรการ SME ปัง ตังได้คืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ Business Development Service เพื่อต้องการช่วยผลักดันให้ SME ได้มีโอกาสเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนายกระดับศักยภาพในด้านต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกบริการที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงสามารถเปรียบเทียบราคาบริการ และต่อรองราคาจากหน่วยงานต่าง ๆ บนระบบ BDS ได้ด้วยตนเอง และ สสว. จะช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมด้วยช่วยจ่าย (Co-Payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ ซึ่งมีวงเงินสูงสุดถึงรายละ 200,000 บาท”
สำหรับผู้ให้บริการทางธุรกิจบนระบบ BDS ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจชั้นนำของประเทศกว่า 90 หน่วยงาน ได้ขึ้นบริการแล้วกว่า 120 บริการ และ สสว. จะเร่งสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการธุรกิจ และเพิ่มบริการใหม่ ๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้รองรับกับความต้องการในด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้ารับบริการได้ที่กิจกรรมในวันนี้
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ในปีงบประมาณ 2566 หรือ SME ปัง ตังได้คืน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตนโดย สสว.จะอุดหนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ SME โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นกลุ่มท่องเที่ยว/อาหาร-เครื่องดื่ม-ยา-สมุนไพร/ BCG / เกษตรแปรรูป เป็นต้น และ ผู้ให้บริการทางธุรกิจ : ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่าน ได้เน้นการสนับสนุนในหมวดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ และการพัฒนาช่องทางการจำแหน่ายและการขายและการพัฒนาตลาดต่างประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน / การประเมินสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ ประเมินต่าง ๆ / สอบเทียบเครื่องมือทุกประเภท ค่าใช้จ่ายในการขอมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อม ช่วยเหลือเพื่อให้ได้มาซึ่งการขึ้นทะเบียนใบรับรอง ใบอนุญาต หรือทะเบียนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนดค่าใช้จ่ายในการแสดงสินค้า เป็นต้น
เกษม ชนาธินาถ 086 6486006
แสดงความคิดเห็น