‘ดาราเดลี่’ พาดหัวข่าวละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ชี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จ ระบุการพาดหัวข่าว ‘ดาราเดลี่’ ละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติจริง

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้รับการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (https://www.presscouncil.or.th/) ว่า เว็บไซต์ข่าวบันเทิง ดาราเดลี่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 พาดหัวข่าวล่อแหลม ส่อเสียด ไม่เป็นความจริง และไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยผู้ร้องระบุว่า ได้อ่านเจอข่าวพาดหัว “เบนซ์ ปุณยาพร” โอดเจอโรคจิตคุกคามหนัก เจอคอมเมนต์แรง ขาย… (https://www.daradaily.com/news/118194/read)บนเว็บไซต์ของดาราเดลี่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 เมื่ออ่านแล้วรู้สึกว่าพาดหัวข่าวของข่าวดังกล่าว ค่อนข้างไม่ตรงกับเนื้อหาของข่าวที่ให้ไว้ เน้นเพียงแต่ใช้ภาษาที่เร้าอารมณ์ ดึงความสนใจผู้อ่าน และสามารถสร้างความเข้าใจผิดในเชิงลบ เช่น การใช้คำว่า ขาย… ซึ่งถือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลผู้ตกเป็นข่าว อีกทั้งการใช้ภาพประกอบในข่าวยิ่งส่งเสริมให้ประชาชนที่ได้อ่านข่าวนี้เข้าใจผิด ชี้นำให้ผู้อ่านคิดไปในทางใดทางหนึ่งอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งไม่ตรงกับเนื้อหาของข่าว และความเป็นจริงของสถานการณ์ ทั้งยังไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ได้พิจารณากรณีผู้ใช้ชื่อว่า หลังอาน เฝ้าบ้าน ร้องเรียนกรณีดังกล่าว จึงได้เสนอให้ส่งเรื่องให้คณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนพิจารณาต่อ  ต่อมาคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่า การพาดหัวข่าวดังกล่าวหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564

ข้อ 5 สื่อมวลชนต้องตรวจสอบและไม่แต่งเติมเนื้อหาสาระของข่าวจนคลาดเคลื่อน หรือเกินจากข้อเท็จจริง

ข้อ 6 สื่อมวลชนต้องละเว้นการเสนอข่าวด้วยความลำเอียงหรือมีอคติเป็นเหตุให้ข่าวนั้นบิดเบือน อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลในข่าวและความเข้าใจผิดในสังคม

ข้อ 7 สื่อมวลชนต้องไม่นำเสนอหัวข้อข่าว พาดหัวข่าว ความนำ และภาพประกอบจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากสาระสำคัญของข่าว

จึงได้มีมติให้ส่งหนังสือไปยังดาราเดลี่ โดยคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน ได้มีหนังสือที่ ส.ส.ช.105/24/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เพื่อให้ดาราเดลี่ชี้แจงกลับมา

ต่อมาดาราเดลี่ ได้อีเมลชี้แจงกลับมา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ความว่า “เบนซ์ ปุณยาพร” เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เจอคอมเมนต์คุกคามอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งทางดาราเดลี่เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ หยิบเรื่องราวเหล่านี้มานำเสนอเสมอๆ รวมถึงเผยแพร่ช่องทางการถูกคุกคามและเอ่ยถึงลักษณะที่เหล่าคนบันเทิงถูกคุกคามเท่าที่นำเสนอได้ทุกครั้ง เพื่อเตือนให้บุคคลที่กระทำผิดได้รู้ตัว ว่าไม่ควรทำแบบนี้กับใคร หรือแม้กระทั่งบุคคลสาธารณะและให้สังคมช่วยกันสอดส่องดูแลพร้อมแจ้งรีพอร์ต แต่เนื่องจากในบทความนี้ ทีมข่าวอาจจะไม่ได้มีการยกตัวอย่าง หรือโปรยที่มาที่ไปของข่าว รวมถึงอธิบายข้อมูลของข่าวให้เพียงพอมากนัก จึงไม่สามารถทำให้ผู้ที่เสพข่าวสารบางท่านที่อาจจะไม่ทราบถึงปูมหลังหรือทราบที่มาที่ไปเข้าใจในการนำเสนอข่าวเพียงพอ อีกทั้งภาพประกอบที่นำเสนอทีมข่าวอาจจะใส่ได้ไม่ครบถ้วน องค์ประกอบเหล่านี้จึงอาจจะทำให้มองได้ว่าพาดหัวไม่ตรงกับเนื้อหา

ทั้งนี้ “เบนซ์ ปุณยาพร” กับทีมข่าวดาราเดลี่ค่อนข้างมีความสนิทสนมกัน หากส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมเสียจริง ทาง “เบนซ์” จะต้องมีการแจ้งทีมข่าวมาแน่นอน และจากการสัมภาษณ์พูดคุยตัว “เบนซ์” เองก็เคยประสบพบเจอบุคคลที่คุกคามมากกว่าที่ข่าวได้นำเสนอออกไป แต่เพื่อความสบายใจของผู้อ่านและว่าไปตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน ที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติพิจารณา ทางกองบรรณาธิการจึงได้พูดคุยกับทีมข่าวที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการกล่าวตักเตือนถึงความละเอียดของข้อมูลในการนำเสนอข่าวและแจ้งทำการลบข่าวนี้ออกเรียบร้อยแล้ว

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติในเรื่องนี้ว่า แม้หนังสือชี้แจงของดาราเดลี่จะยอมรับในความผิดพลาด และลบข่าวดังกล่าวออกจากเว็บไซต์แล้ว แต่ต้องทำหนังสือเตือน เพื่อให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวในโอกาสต่อไป

ต่อมา คณะกรรมการจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นด้วยกับคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน จึงได้มีหนังสือที่ ส.ส.ช.124/25/2565 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 แจ้งไปยังดาราเดลี่ ทั้งนี้ ธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.2563 หมวด 4 การพิจารณาเรื่องร้องเรียน เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมได้ตรวจสอบและดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการและคู่กรณีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเห็นว่ายังมีพยานหลักฐานหรือเหตุผลอื่นที่ยังไม่ได้พิจารณา ให้ยื่นคำคัดค้านต่อคณะกรรมการจริยธรรมภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา

เมื่อครบกำหนด 20 วันแล้ว ปรากฎว่า ผู้ร้อง รับทราบและพอใจกับการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม ขณะที่ ดาราเดลี่ ผู้ถูกร้อง มิได้มีคำคัดค้านใดๆ คณะกรรมการจริยธรรมจึงนำเสนอผลการพิจารณาและคำวินิจฉัย ให้คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติพิจารณาต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้พิจารณามติและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม ข้อเท็จจริงเพียงพอรับฟังได้ว่า การพาดหัวข่าวของดาราเดลี่ที่ถูกร้องเรียน ละเมิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.2564  ข้อ 5,6 และข้อ 7 จึงมีมติยืนตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม รวมถึงการทำหนังสือเตือนเพื่อให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวในโอกาสต่อไป

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ 17 มกราคม 2566

แสดงความคิดเห็น