สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDG s PGS เป็นครั้งแรก

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDG s PGS เป็นครั้งแรก

 

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ค่ายแก่นอีสานแคมป์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDG s PGS เป็นครั้งแรก ตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีนายพันเทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้

  1. เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานเกษตรอินทรีย์และตัวชี้วัดตามเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่กำหนด
  2. เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมสามารถเป็นผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDG s PGS ได้
  3. เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรกรวิถีอินทรีย์ในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม

 

ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ผู้สนับสนุนหลักที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท ที.เค ทรัพย์เจริญรุ่งเรืองจำกัด ที่ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหาร อาหารว่างตลอดหลักสูตร บริษัท แก่นอีสาน จำกัด ที่ได้สนับสนุนสถานที่การฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดขอนแก่นที่ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวิทยากรและอื่นๆ

– กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมคือ เกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์ในขอนแก่นและใกล้เคียง จำนวน 120 คน

โดยในวันที่ 29 มกราคม 2566 มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโมเดลการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDG s PGS โดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย ภาพรวมและเป้าหมายของการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม รวมไปถึงหลักเกณฑ์ 22 ข้อในการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถยืดหยุ่นในการปรับใช้ตามดุลพินิจ โดยอาจารย์นัธทวัฒน์ เชาว์ธนทรัพย์ เลขาธิการสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย

 

โดยในวันที่ 30 มกราคม 2566 มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (OAN) ลงทะเบียนข้อมูลในระบบเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สำหรับผู้ตรวจแปลง โดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ และลงพื้นที่ตรวจแปลง ณ บ้านโนนจิก อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยการแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน เป็นจำนวน 10 กลุ่ม มีการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เป็นเจ้าของแปลง, การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAN และยังสาธิตวิธีการบันทึกฟาร์มและทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์

โดยในวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้มีการนำเสนอข้อมูลแปลงที่ลงตรวจผ่านระบบ OAN  มีการสรุปผลการจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ยกระดับสู่การปฏิบัติจริง โดย ดร. อนุรักษ์ เรืองรอบ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายกานต์ ทองเสน นายอำเภออุบลรัตน์ ที่เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDG s PGS จังหวัดขอนแก่น และได้มอบปัญญาบัตรให้กับเกษตรกรและให้โอวาสในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจแปลง เพื่อเป็นหลักฐานที่จะต้องนำไปใช้ในฐานะผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ตามข้อกำหนดของสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย

 

จิรัฏฐิติกาล คำยอด รายงาน/ขอนแก่น
พิชารัตน์ ทุมหาวงศ์ ภาพถ่าย /ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น