นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (6 ก.พ. 66) เวลา 09.00 น. นายธีระวรรธน์ เวชอรรถสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี จ.อ.กิตติพิชญ์ น้อยเมืองคุณ ปลัด อบต.บ้านต้อน กล่าวรายงาน มีตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ,คณะผู้บริหาร อบต.บ้านต้อน หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธี


นายธีระวรรธน์ เวชอรรถสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้ ไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ซึ่งการฝึกอบรม อปพร.ของ อบต.บ้านต้อน ในครั้งนี้ใช้งบประมาณปี 2566 ใช้เวลาฝึก 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 44 คน โดย อปพร.จะได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานประกอบด้วย บทบาทและภารกิจช่วยเหลือและสงเคราะห์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการย้ายผู้ประสบภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย การทดสอบกำลังกาย รวมถึงปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยมี ส.อ.ชัยชนะ วงศ์ชัย เจ้าพนักงานป้องกันอาวุโส เทศบาลหนองปลาปาก และทีมงานเป็นวิทยากรและครูฝึก.

แสดงความคิดเห็น