ครบรอบ!! หนองคายจัดวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบการก่อตั้งปีที่ 69

ครบรอบ!! หนองคายจัดวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบการก่อตั้งปีที่ 69

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2566) ที่หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” , มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี , มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่บุตรสมาชิก อส. , มอบทุนสมาคมแม่บ้านมหาดไทย/ทุนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย และมอบเกียรติบัตรผู้ที่ให้การสนับสนุน ในงานยังจัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงประจำกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย โดยประธานผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และกำลังพลทั้งหมดร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน

นับตั้งแต่ได้มีการก่อตั้งและสถาปนากองอาสารักษาดินแดนขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ปีนี้ครบรอบปีที่ 69 ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดตั้งในอดีตเนื่องจากภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกองกำลังภาคประชาชนที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน” หรือสมาชิก อส. มีภารกิจในการปฏิบัติที่ร่วมกับทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และได้พลีชีพ เลือดเนื้อ เพื่อป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติจนรอดพ้นจากภัยคุกคามมาโดยตลอด

 

ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางโทรคมนาคมที่สามารถสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ทำให้บทบาทหน้าที่ภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว แต่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนก็ยังคงเป็นกำลังพลหลักที่สำคัญของฝ่ายปกครอง ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนาท้องที่ การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497

นอกจากนั้น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนยังเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง ในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดต้นไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การจัดระเบียบสังคม การบริการประชาชน การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและติดยาเสพติดในส่วนของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แสดงความคิดเห็น