มักหลาย!!! ขอนแก่นจัดงานยิ่งใหญ่กิจกรรมแน่น มหกรรมตรวจพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

มักหลาย!!! ขอนแก่นจัดงานยิ่งใหญ่กิจกรรมแน่น มหกรรมตรวจพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

 

มหกรรมตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก

ในภาคบ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มต้นด้วยผู้บริหารเยี่ยมชมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี บริเวณชั้น 1 และเยี่ยมชมนิทรรศการ บริเวณชั้น 2 โดยร่วมชมกิจกรรมการแสดงเปิดเวทีอีสานบ้านเรา “ชุดโหงแคนหย่าวบ่าวสาวลำซิ่ง” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วงโปงลางสินไซ) ซึ่งกิจกรรมต่อมาคือการแสดงชุดพิเศษของคุณไมค์ ภิรมย์พร ในบทเพลง “บุญผลา” และ “กลับคำสาหล่า” จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวเปิดพิธี

 ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ต่อมานายเอนก บำรุงกิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติต่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขึ้นกล่าวรายงานต่อประทานในพิธี   โดยสุดท้ายนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ทำการกล่าวเปิดงานมหกรรมดังกล่าว ซึ่งนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ขึ้นกล่าวถึงรณรงค์การงดกินปลาน้ำจืดดิบ ขับเคลื่อนปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นแรงในการขับเคลื่อน ทั้งรัฐบาล องค์กรเอกชน ประชาชน สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเพื่อลดปัญหาการเกิดโรค

การประกาศเจตนารมณ์ให้สุขภาพห่างไกลจากโรคพยาธิใบไม้ตับ การนำผลตรวจของบุคคลสำคัญของภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้ง 17 ท่าน มาปักหมุด ณ แท่นปักหมุดทั้ง 17 แท่น (ตามภาพ)

จากนั้นเป็นการถ่ายภาพที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน (ตามภาพ)

 

ปาฐกถาพิเศษโดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ในประเด็นเรื่อง “ถึงเวลาหยุดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”

ต่อมาเป็นพิธีมอบรางวัลแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและพิธีมอบเครื่องอัลตราซาวด์ ให้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยผู้มอบ คือ  นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี มอบให้แก่ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบสื่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดีให้แก่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้มอบ คือ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มีผู้รับมอบ คือ  รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

จากนั้นเป็นเวทีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดย คุณณิพิสกุลภัค อภิริยะภัควุฒิ โดยมีการกล่าวถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี
  2. 2. นวัตกรรมชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะ OV-RDTโดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร นักวิจัยผู้คิดค้นชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับ
  3. การนำเอานวัตกรรมชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับ OV-RDT ไปใช้ในเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดย นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
  4. ผลการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ โดย ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ ศัลยแพทย์ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีโรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

มีการขึ้นเวทีเสวนาการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดย คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ ได้พูดถึงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง บทบาทของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวถึง บทบาทของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  และนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึง บทบาทของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  โดยหลังจากนั้นให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านยืนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อประกาศเจตนารมณ์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้หมดไป

 

ภาคประชาชนร่วมสอบถามและแสดงความคิดเห็น ได้แก่ คุณศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ และคุณณิพิสกุลภัค อภิริยะภัควุฒิ  รวมถึงผู้ที่มาร่วมงานคนอื่นๆก็ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันด้วย

สุดท้าย มอบของที่ระลึกให้คณะวิทยากรโดย นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 7 เป็นการปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

  พิชารัตน์ ทุมหาวงศ์ ข่าว/ขอนแก่น

อรัชพร ข่าว /ขอนแก่น

วิษณุ สนกันยา ภาพถ่าย/ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น