ถืกใจคัก!!! หนองคายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ถืกใจคัก!!! หนองคายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในศาลากลางจังหวัดหนองคาย

วันนี้ (13 ก.พ. 66) ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการคัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อมในศาลากลางจังหวัดหนองคาย ระหว่างนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกับหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดหนองคาย จำนวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2570) ในการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ ต้นทางเพื่อให้เหลือขยะที่จะต้องกำจัดให้น้อยที่สุดและให้ศาลากลางจังหวัดหนองคายมีความสะอาดเรียบร้อย โดยบันทึกข้อตกลงฯ ส่วนราชการและหน่วยงานจะดำเนินการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ประโยชน์ คือ คัดแยกขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะมูลฝอยอันตรายและขยะทั่วไปออกจากกัน, ลดปริมาณขยะ เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนหรือใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้มีการทำถังขยะเปียกด้านข้างศาลากลางและนำถังขยะแยกประเภทมาจัดวางไว้ภายในบริเวณศาลากลาง เพื่อรับขยะจากส่วนราชการและหน่วยงานที่มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดหนองคาย

แสดงความคิดเห็น