คักหลายเนาะ!!! อบต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จัดทำประชาพิจารณ์ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อกรองทราย (ขนาดกลาง)

คักหลายเนาะ!!! อบต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จัดทำประชาพิจารณ์ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อกรองทราย (ขนาดกลาง)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ นายจรัสพงศ์ คำดอกรับ ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย เป็นประธานจัดทำประชาพิจารณ์การก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อกรองทราย (ขนาดกลาง) ตามโครงการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไข 2560 (บ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ โดยมี นายบุญยัง ผาสุราษฎร์ รองนายก อบต.พระบาทนาสิงห์ รักษาราชการแทนนายก อบต.พระบาทนาสิงห์ กล่าวรายงาน มีนายทองเลื่อน องอาจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี นางไพจิต ผาตะเนตร รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี เป็นวิทยากรและแนะนำโครงการดังกล่าวให้กับประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังเข้าใจหลักการและเหตุผล

 

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้ถูกตามภาระหน้าที่สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย ทั้งหมด 67 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลจำนวน 19 แห่ง อบต. 48 แห่ง ให้มีการออกข้อกำหนดท้องถิ่นจำนวน 10 เรื่อง ได้แก่
1. การจัดการมูลฝอยทั่วไป
2. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
3. การจัดการสิ่งปฏิกูล
4. การเพราะพันธ์แหล่งยุงลาย
5. การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์
6. การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข
7. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8. เรื่องตลาด
9. สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
10. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

อบต.พระบาทนาสิงห์ ได้มีการออกข้อบัญญัติดังกล่าว ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยข้อกำหนดท้องถิ่นจำนวน 10 เรื่อง ได้บังคับใช้แล้วในเขตพื้นที่ ต.พระบาทนาสิงห์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 อบต.พระบาทนาสิงห์ จึงได้จัดทำประชาพิจารณ์การก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อกรองทราย (ขนาดกลาง) ตามโครงการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไข 2560 (บ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้ถูกตามภาระหน้าที่สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 กำหนดและบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไข 2560 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในต.พระบาทนาสิงห์ ก่อนก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทราย (ขนาดกลาง) จำนวน 20 บ่อ
ทั้งนี้เมื่อถึงเวลาการออกเสียงประชาพิจารณ์ ประชาชนที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ได้เห็นด้วยทุกคน

แสดงความคิดเห็น