ประชุมวิชาการแก้ปัญาโรคพยาธิใบไม้ตับฯ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (CARI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดประชุมวิชาการ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในจังหวัดศรีสะเกษปี 2566 พร้อมมอบเงินดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี ให้ รพ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 4 – 6 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับขยายผลเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (CARI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดีแห่งประเทศไทย (THPBA) และ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องประชุมกิตติรังสี โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตที่ 10 เป็นประธานในพิธีทั้งนี้ นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี , รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น , นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตที่ 7, ผศ.นพ.อรรถพล ติตะปัญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้มอบเงิน เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ให้กับทางโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 , นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ , นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ในวันงานนั้นได้มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ
     -มะเร็งท่อน้ำดี: อดีต ปัจจุบัน อนาคต โดย ผศ.นพ.ดร.อรรถพล ติตะปัญ
     -ความสัมพันธ์ของ โรคพยาธิใบไม้ตับ กับ มะเร็งท่อน้ำดี :นวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบัน (OV associated CCA and innovation to OV screening) โดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร
เวทีเสวนาหัวข้อ ทศวรรษการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเสวนาหัวข้อการดูแลรักษามะเร็งท่อน้ำดีอย่างครบวงจรในจังหวัดศรีสะเกษ” ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอื่น ๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
แสดงความคิดเห็น