สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 26 ปี ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 26 ปี ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ฟังปาฐกถาพิเศษ  “BCG: โอกาสของการพัฒนาอีสาน” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ และ “บทบาทสื่อและองค์กรสื่อที่สังคมคาดหวัง” โดย ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก และการเสวนาหัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับความอยู่รอดทางธุรกิจของสื่อภูมิภาค”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ องค์กรวิชาชีพสื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และดิจิทัล โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จะจัดงานครบรอบ 26 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นการจัดเสวนาในภูมิภาคครั้งที่ 2 โดยเมื่อปี 2565 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับรายละเอียดกำหนดการจัดงาน วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ที่ห้องคำแก่นคูณ โรงแรมเลอแคสเชีย จังหวัดขอนแก่น เริ่มจากปาฐกถาพิเศษ เรื่องBCG: โอกาสของการพัฒนาอีสาน” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  ถัดมาเป็นปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสื่อและองค์กรสื่อที่สังคมคาดหวัง” โดย ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณทิตเอเชีย อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) และอดีตกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เสวนา หัวข้อ “จริยธรรมสื่อกับความอยู่รอดทางธุรกิจของสื่อภูมิภาค” วิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย

  • นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
  • นายชุมพร พารา เพจฟอร์มออนไลน์ขอนแก่นลิงก์
  • นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่น
  • รศ.ดร.วนิดา แสงสาระพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ กรรมการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดตราด

          ดำเนินรายการโดย นางสาววลัยลักษณ์ ชมโนนสูง เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อ ไทยพีบีเอส

สรุปผลการนำเสนอ “ทิศทางอนาคตของสื่อปี 2023” โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ อาจารย์พิเศษสาขาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร/การผลิตสื่อ และผู้วิจัยอิสระสาขาสื่อสารมวลชน สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่

กล่าวขอบคุณ โดย นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ บรรณาธิการอำนวยการ อีสานบิซ  ผู้ประสานงานและรับผิดชอบการจัดงาน

สำหรับผู้สนใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานที่โรงแรมเลอแคสเชีย จังหวัดขอนแก่นได้  ชมการถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊ก สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และองค์กรสมาชิก ประกอบด้วย อีสานบิซ เชียงใหม่นิวส์ ตราดออนไลน์ นครเชียงราย หมากแข้ง หัวหินสาร ลานนาโพสต์ ตรังไทม์ ส่องใต้ และสงขลาโฟกัส

แสดงความคิดเห็น