นิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.แห่งชาติลาว ประชุมวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ม.แห่งชาติลาว ประชุมวิชาแลกเปลี่ยนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม กม.สิ่งแวดล้อม การค้า ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน (ASEAN)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดี อาจารย์จักรวาล กลีบบัว หัวหน้าสาขานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สีหวัฒนะ ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว ดร.บัณฑิต ขวาโยธา ดร.ภีชญา จงอุดมการณ์ และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6  เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ในระหว่างวันเสาร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โดยมี Assoc. Prof. Viengvilay THIENGCHANHXAY คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตให้การต้อนรับ โดยได้ร่วมเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์และนักวิจัย แนวทางการทำโครงการวิจัย การจัดประชุมวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลงานวิจัยร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการจัดเรียนการสอน ยกระดับศักยภาพทางวิชาการของทั้ง 2 คณะ

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “Modernising Justice System: Lao-Thai Perspective” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนากระบวนการยุติธรรมของ สปป.ลาวและประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายธุรกิจและกฎหมายการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน

อนึ่ง โครงการศึกษาดูงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีความเข้าใจในแนวคิดของระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาองค์ความรู้ในระดับสูง

เพื่อให้นักศึกษาได้ออกพื้นที่จริงและได้เรียนรู้ได้เห็นจริงเกี่ยวกับลักษณะทางสังคมและองค์กรที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานและบริหารงานทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรในสังคม ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางตลาดแรงงานแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในด้านบุคคลากรและนักศึกษา

ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคคลากรของประเทศสืบไปในอนาคต และเพื่อเชื่อมโยงกับการเป็นประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางคณะไปยังหน่วยงาน หรือสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศ

 

 

แสดงความคิดเห็น