อบจ.โคราช อัพเกรด “182 รพ.สต.” พลิกโฉมการให้บริการ

อบจ.โคราช โฉมใหม่ เปิด 4 ยุทธศาสตร์ 9 นโยบาย อัพเกรด “182 รพ.สต.” พลิกโฉมการให้บริการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพครบวงจร

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ภาพรวมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา มีจำนวนทั้งสิ้น 348 แห่ง ได้สมัครใจถ่ายโอนภารกิจ 182 แห่ง คิดเป็น 52.3 % เข้ามาอยู่ในการบริหารจัดการของ อบจ.นครราชสีมา ล่าสุดทีมกองสาธารณสุขร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินตัวชี้วัด “KPI” ของ รพ.สต. เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลมาตรฐาน ระบบประกันคุณภาพบริการ แนวทางกำกับดูแลและประเมินผลดำเนินงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบรอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่ 2 และวัดมาตรฐานการทำงานของ รพ.สต. ด้านการบริการประชาชนอย่างไร้รอยต่อหลังมีการถ่ายโอนภารกิจมาแล้ว ให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ เพื่อเกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน เน้นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสุขภาพ

.
ทั้งนี้แนวทางการประเมิน KPI ผลการปฏิบัติราชการใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence), ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence), ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) พร้อมปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามนโยบายด้านสาธารณสุขที่ อบจ.นครราชสีมา โฉมใหม่ได้ประกาศไว้ 9 ข้อ ประกอบด้วย 1. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 2.บูรณาการระบบดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3.นำร่องระบบบริการก้าวหน้า digital healthcare 4.ส่งเสริมให้มีระบบการแพทย์ทางเลือก 5.น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาด้านการสาธารณสุขท้องถิ่น 6.ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพด้วยนวัตกรรมให้อาหารเป็นยา และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 7.พัฒนาสมรรถนะ อสม. เจ้าหน้าที่และผู้บริหารด้านสาธารณสุข 8.จัดทำ Big data และ 9.พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงวัย
.
เราพร้อมขับเคลื่อนการทำงานผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัด ที่เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในการทำงาน เพื่อประชาชนด้านสุขภาพ ด้านการบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ ผู้ให้บริการก็มีความสุขในการทำงานเช่นกัน เรามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สามารถสนองตอบความต้องการใหม่ๆ ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นโคราชโฉมใหม่ “ระบบสุขภาพยั่งยืน” นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวย้ำ

นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086-6486006

แสดงความคิดเห็น