ทน.โคราชเสริมเขี้ยวเล็บการปฏิบัติควบคุมเหล้า ยาสูบ ยาเสพติด

ทน.โคราชพัฒนาศักยภาพบุคลากรเสริมเขี้ยวเล็บการปฏิบัติควบคุมเหล้า ยาสูบ ยาเสพติด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 สิงหาคม ที่ห้องประชุมโรงแรมโคราชโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อม นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัด ทน.นครราชสีมา เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551,พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ 2560 และ พ.ร.บ ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 100 คน รับฟังวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าพนักงานปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ชี้แจงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจข้อกฎหมายและแนวทางทางการปฏิบัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบและยาเสพติด เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าไปมั่วสุมสิ่งมอมเมารวมทั้ง สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม

นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ 086-6486006

แสดงความคิดเห็น