ป.ป.ช.ขีดเส้นเทศบาลนครขอนแก่นจี้ผู้รับเหมาแก้ถนนแตกร้าวฯลฯ 15 วัน

ป.ป.ช.ขีดเส้นเทศบาลนครขอนแก่นจี้ผู้รับเหมาแก้ถนนแตกร้าว 19 จุด/ฝาบ่อ 2 จุด / ฝาบ่อทุกจุดมีระดับต่ำกว่าถนน ภายใน  15 วัน
วันที่ 17 สิงหาคม 2566  เวลา 13.30 – 16.00 น. นายกุล ภาคเดียว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตการใช้งบประมาณ และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการร่วมกันในการทำงานของหน่วยงาน
ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ โครงการปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหล่านาดี 12 ปริมาณงานดังนี้
1.งานก่อสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,745 ตร.ม.
2.งานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรวมไม่น้อยกว่า 400 ม. จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 40 บ่อ
3.งานก่อสร้างท่อลอดถนน จำนวน 4 แห่ง (ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ไม่น้อยกว่า 20 ม. จำนวนบ่อพักน้ำชนิดฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 4 บ่อ)
งบประมาณ 6,660,000 บาท (หกล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
จากการลงพื้นที่มีข้อสังเกต ดังนี้
1.ผิวถนนคอนกรีตที่ปรับปรุง มีการแตกร้าว (ตรงขอบฝาท่อระบายน้ำถึงขอบทาง) ระยะประมาณ 0.50 ม. จำนวน 19 จุด
2. ฝาท่อ(เดิม) แตกร้าว จำนวน 2 บ่อ
3. ฝาท่อ(เดิม) ทุกบ่อมีระดับต่ำกว่าผิวจราจร
—–
ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าแก้ไขงานก่อสร้างภายใน 15 วัน และถือปฏิบัติตามสัญญาฯ ดังกล่าว และควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาพร้อมแบบรูปและรายการที่กำหนดในสัญญา
แสดงความคิดเห็น