ฟื้น บขส.1 ขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่นฟื้น บขส.1 เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ตลาด หลังปล่อยร้างไร้การพัฒนานร่วม 5 ปี
วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 1 (บขส. เดิม) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นำคณะทำงานลงพื้นที่และติดตามการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ( บขส. เดิม) เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น โดยมี นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ , นางสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม , นางรัตนา สุขบัว หัวหน้าฝ่ายปกครอง ,น.ส.ศิวาพร ปานเพชร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง , น.ส.กนกรจ ชัยนิติกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้ขับเคลื่อนและมีนโยบายปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ของเมืองขอนแก่น โดยคณะผู้บริหารมีการมอบหมายหน้าที่เพื่อดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่ การแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการตลาด , การประสานธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นในการข้อใช้พื้นที่ , การดูแลเรื่องห้องน้ำ / ความสะอาด / การจัดการขยะ และประสานงานเรื่องกลุ่มตลาดที่เข้ามาขายของ และการออกแบบพื้นที่และประมาณการ ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อกำหนดความชัดเจนของการจัดโซนค้าขาย โดยแบ่งเป็น โซนอาหาร/เครื่องดื่ม , โซนผลไม้ , โซนผักสด , เสื้อผ้า , ของที่ระลึก , ต้นไม้-ดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งหากมีความคืบหน้าเทศบาลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
แสดงความคิดเห็น