ปปช.หนองคาย รุดบ้านคนยากไร้ สร้างไม่ได้มาตรฐาน ราคาสูงเกินจริง

ตามที่ได้มีผู้แจ้งเบาะแส กรณีเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักให้ผู้ยากไร้ จำนวน 2 หลัง โดยมีงบประมาณหลังละ จำนวน 40,000 บาท แต่พบข้อสังเกตคือวัสดุอาจจะมีการจัดซื้อในราคา ที่สูงเกินจริง อีกทั้งเมื่อมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมแซมบ้านพักผู้ยากไร้แล้ว เมื่อดูสภาพบ้านพักกลับพบว่าวัสดุที่ใช้ซ่อมแซมชำรุดเสียหายอย่างรวดเร็ว และไม่คุ้มค่าต่องบประมาณที่ดำเนินการ จึงเกิดข้อสงสัย ว่ามีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือไม่นั้น

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นายเอกอุดม สูหา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย และกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ยากไร้ จำนวน 2 หลัง ณ เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่              จังหวัดหนองคาย โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองปลาปากได้ให้ข้อมูลว่า การปรับปรุงซ่อมแซม และปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการนาย ก. (นามสมมติ) งบประมาณในการดำเนินการ 40,000บาท

จากการตรวจสอบ พบว่าบริเวณที่ได้รับการซ่อมแซม เป็นบริเวณรอบพื้นที่บ้านและห้องน้ำ วัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม พบว่าประตูและบานพับมีจุดชำรุดเสียหาย มีการก่อพื้นปูนขึ้นสูงทำให้โถชักโครกพ้นขึ้นมามีความสูงไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีช่องระบายน้ำในห้องน้ำ จึงตั้งข้อสังเกตุว่ามีความปลอดภัยต่อผู้พิการหรือไม่

ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ให้ข้อมูลว่าผู้อาศัยเป็นผู้พิการทางสติปัญญา ชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ และใช้ความรุนแรงทำลายข้าวของ เตะ ทุบห้องน้ำ ทำให้ห้องน้ำเกิดการชำรุดเสียหาย อย่างไรก็ตามการซ่อมแซมห้องน้ำ เมื่อตรวจสอบเอกสารใบสั่งจ้างพบว่ายังอยู่ในระยะเวลารับประกัน 30 วัน ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย จึงได้ให้คำแนะนำให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อมแซมบริเวณประตูห้องน้ำ และเจาะรูระบายน้ำให้เรียบร้อย เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วขอให้เทศบาลตำบลหนองปลาปาก รายงานการดำเนินงานมายังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย อีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุง ซ่อมแซม และปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการนาย ข.    (นามสมมติ) งบประมาณในการดำเนินการ 40,000 บาท จากการตรวจสอบพบว่ามีการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ       2 ห้อง และประตูบ้าน 2 บาน ซึ่งในส่วนของห้องน้ำนั้น ปรับปรุงให้เป็นไปตามใบสั่งจ้าง และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด                    ที่เทศบาลตำบลหนองปลาปากได้ดำเนินการจัดซื้อมา บานประตู 1 บาน ไม่สามารถปิดได้สนิท โดยเจ้าหน้าที่           ที่รับผิดชอบได้ให้ข้อมูลว่าช่วงนี้ฝนตกทำให้ไม้เกิดการขยายตัวทำให้ไม่สามารถปิดประตูเข้ามาได้ ทั้งนี้ ยังพบข้อมูลว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เทศบาลตำบลหนองปลาปากใช้ในการดำเนินการ

คือดำเนินการจ้างช่างซ่อมแซม ปรับปรุง ในราคาหลังละ 6,000 บาท และเทศบาลตำบลหนองปลาปาก              เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเอง โดยมีงบประมาณหลังละ 34,000 บาท รวมงบประมาณทั้งหมดหลังละ 40,000 บาท

นายเอกอุดม สูหา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ได้ให้คำแนะนำ  และกำชับให้เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย   การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และทำให้เกิดความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ และคุ้มค่า         แก่ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าก่อนที่จะมีการดำเนินการซ่อมแซม ควรมีการสำรวจสภาพปัญหาในพื้นที่ ประมาณการสิ่งที่จะซ่อมแซม เพื่อประเมินความเหมาะสมและคุ้มค่าก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการปรับปรุงซ่อมแซม ก็ควรจะมีแบบแปลนที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมด้วย นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ได้ขอให้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวทั้งหมดให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าสามารถทำได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ทั้งนี้ หากพบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ สามารถร้องเรียนมาได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย หรือแจ้งเบาะแสมาที่เพจเฟสบุ๊ค NACC Nongkhai หรือโทรศัพท์หมายเลข 1205

แสดงความคิดเห็น